Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fra: Statens helsetilsyn
Til: Fylkesmannen i Telemark
Dato: 01.09.2011
Vår ref.: 2010/1465 I JAO

Statens helsetilsyn viser til vedlagt vedtak over klage på mulkt fra Skien kommune.

Vi beklager sterkt den lange saksbehandlingstiden.

Etter Statens helsetilsyns vurdering var det riktig å gi Skien kommune mulkt den 6. desember 2010. Som klageinstansen skal Statens helsetilsyn ta hensyn til nye opplysninger og vurdere klagen i forhold til situasjonen på avgjørelsestidspunktet. Siden kvartalsrapporteringene i 2011 viser nedadgående tall, har Statens helsetilsyn derfor kommet til at Fylkesmannens vedtak av 6. desember 2010 om å ilegge Skien kommune mulkt for fristoverskridelser i barneverntjenesten skal omgjøres.

Fylkesmannens tilsyn herunder vedtak om mulkt har sammenholdt med de tiltak som kommunen har redegjort for i klagen, gitt positive resultater. Et viktig formål med tilsynsarbeid er at det skal bidra til endring og kvalitetsutvikling i virksomheten. Statens helsetilsyn finner det derfor ikke hensiktsmessig å gi kommunen mulkt på et tidspunkt da antall fristoverskridelser har vært nedadgående og tjenesten har en positiv utvikling.

Den positive utviklingen i kommunen har imidlertid vist seg over relativt en kort periode. Antall fristoverskridelser har økt svakt fra første til andre kvartal 2011 noe som indikerer at det er vanskelig å forutse kommunens stabilitet i forhold til den videre utviklingen.

Statens helsetilsyn ber derfor Fylkesmannen i Telemark fortsatt følge opp Skien kommune for å sikre at kommunen overholder frister og at barneverntjenesten for øvrig drives forsvarlig og i tråd med lovens krav.

Med hilsen

 

Lars E Hanssen
direktør
Janne-Helene A. Ottestad
seniorrådgiver

 

 

Kopi: Fylkesmannen i Telemark

Kopi: Skien kommune

Juridisk saksbehandler, seniorrådgiver: Janne-Helene A. Ottestad, tlf. 21529945
Barnevernfaglig saksbehandler, seniorrådgiver: Kari Indahl, tlf. 21529946