Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til vedlagt vedtak over klage på mulkt fra Skien kommune.

Vi beklager sterkt den lange saksbehandlingstiden.

Etter Statens helsetilsyns vurdering var det riktig å gi Skien kommune mulkt den 6. desember 2010. Som klageinstansen skal Statens helsetilsyn ta hensyn til nye opplysninger og vurdere klagen i forhold til situasjonen på avgjørelsestidspunktet. Siden kvartalsrapporteringene i 2011 viser nedadgående tall, har Statens helsetilsyn derfor kommet til at Fylkesmannens vedtak av 6. desember 2010 om å ilegge Skien kommune mulkt for fristoverskridelser i barneverntjenesten skal omgjøres.

Fylkesmannens tilsyn herunder vedtak om mulkt har sammenholdt med de tiltak som kommunen har redegjort for i klagen, gitt positive resultater. Et viktig formål med tilsynsarbeid er at det skal bidra til endring og kvalitetsutvikling i virksomheten. Statens helsetilsyn finner det derfor ikke hensiktsmessig å gi kommunen mulkt på et tidspunkt da antall fristoverskridelser har vært nedadgående og tjenesten har en positiv utvikling.

Den positive utviklingen i kommunen har imidlertid vist seg over relativt en kort periode. Antall fristoverskridelser har økt svakt fra første til andre kvartal 2011 noe som indikerer at det er vanskelig å forutse kommunens stabilitet i forhold til den videre utviklingen.

Statens helsetilsyn ber derfor Fylkesmannen i Telemark fortsatt følge opp Skien kommune for å sikre at kommunen overholder frister og at barneverntjenesten for øvrig drives forsvarlig og i tråd med lovens krav.

Med hilsen

 

Lars E Hanssen
direktør
Janne-Helene A. Ottestad
seniorrådgiver

 

 

Kopi: Fylkesmannen i Telemark

Kopi: Skien kommune

Juridisk saksbehandler, seniorrådgiver: Janne-Helene A. Ottestad, tlf. 21529945
Barnevernfaglig saksbehandler, seniorrådgiver: Kari Indahl, tlf. 21529946