Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til vedtak av 17. januar 2011, hvor det ble konkludert med at Vestre Viken HF hadde brutt helselovgivningen på en rekke sentrale punkter. I vedtaket viste vi til at vi ville komme tilbake til den videre tilsynsmessige oppfølgingen.

Som det fremgår av forelegget av 30. november 2010 fra Politimesteren i Bærum, er boten gjort betinget med en prøvetid på fem år. Statens helsetilsyn vil under denne tiden følge opp Vestre Viken HF tilsynsmessig. Dersom det under denne perioden avdekkes brudd på helselovgivningen vil vi politianmelde dette med sikte på å få omgjort forelegget til en ubetinget bot.

Som ledd i vår tilsynsmessige oppfølging vil vi be om at Vestre Viken HF hver 6. måned rapporterer til Statens helsetilsyn. Første rapport skal sendes Statens helsetilsyn innen 1. mai 2011.

Rapporteringen skal gjøres i form av en egenmelding hvor direktøren skal bekrefte at de brudd på helselovgivningen som politietterforskningen og tilsynssaken avdekket, ikke lenger er tilstede, og at helseforetaket nå etterlever spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, pasientrettighetsloven §§ 2-1 og 2-2 og internkontrollforskriften § 4. Som en del av dette ber vi direktøren bekrefte følgende:

  1. Det er foretatt en systematisk gjennomgang av virksomheten ved Sykehuset Asker og Bærum, kirurgisk avdeling for å identifisere kritiske prosesser knyttet til håndtering av pasienter som henvises til undersøkelse, behandling og oppfølging og iverksatt tiltak for å forebygge svikt.
  2. Kirurgisk avdeling har etablert nødvendige systemer for prioritering av nyhenviste pasienter og kontrollpasienter.
  3. Det er etablert nødvendig overordnet oppfølging, rapportering og kontroll med ventelistepasienter og oppfølging av behandlingsfrister.
  4. Ansvars- og myndighetsforhold når det gjelder håndtering av venteliste-pasienter og oppfølging av behandlingsfrister ved kirurgisk avdeling er beskrevet og involvert helsepersonell er kjent med disse.
  5. Aktuelt helsepersonell ved kirurgisk avdeling som håndterer venteliste-pasienter, er gitt nødvendig opplæring i aktuelt regelverk og bruk av DIPS.  
  6. Pasienter som henvises til undersøkelse og behandling mottar lovpålagt informasjon om rett til helsehjelp, frist for rett til helsehjelp, klagerett og rett til fritt sykehusvalg.
  7. Dersom pasienter henvist til undersøkelse og behandling får utsatt behandlingstidspunkt gjøres dette på bakgrunn av en konkret vurdering av at det er vurdert som medisinsk faglig forsvarlig.
  8. Kirurgisk avdeling har et fungerende system for melding og håndtering av avvikshendelser, herunder melding av alvorlige avvikshendelser til Helsetilsynet i fylket jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-3.

I tilknytning til hvert av de ovenstående punktene ber i vi om at det redegjøres for hvilke tiltak som er iverksatt og hvordan disse er evaluert.

Statens helsetilsyn gjør oppmerksom på at vi ved brev av 18. februar 2011 har mottatt informasjon fra leger i helseforetaket om at det fortsatt er risiko for svikt ved bruk av DIPS. Brevet vedlegges. Dette er forhold som kan ha betydning for pasientsikkerheten. Vi ber om at dette kommenteres.

Vi gjør oppmerksom på at Statens helsetilsyn i samarbeid med Helsetilsynet i Oslo og Akershus fortløpende vil vurdere behovet for å verifisere de opplysninger helseforetaket gir.

Statens helsetilsyn viser for øvrig til vårt brev av 12. februar 2010, hvor vi ba Vestre Viken HF redegjøre for hvilke tiltak som var planlagt iverksatt med tanke på å identifisere og eventuelt informere pasienter som kunne ha blitt påført skade om retten til å sette frem krav om erstatning til Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

I brev fra Vestre Viken HF av 9. mars 2010 vises det til ulike tiltak som ble iverksatt, blant annet gjennomføring av møter med fastlegene og opprettelsen av kontakttelefon for pasientene. Etter dette er vi imidlertid gjort kjent med at pasienter som Vestre Viken HF selv har meldt til tilsynsmyndigheten etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3, ikke har fått informasjon om retten til å sette frem krav om erstatning til NPE.

Etter vår vurdering kan det derfor stilles spørsmål ved om Vestre Viken HF i tilstrekkelig grad har identifisert og informert pasienter som kan ha blitt påført skade.

På bakgrunn av ovennevnte vil vi i rapporteringen til Statens helsetilsyn 1. mai 2011 i tillegg be om en ny redegjørelse for hvordan helseforetaket har sikret at aktuelle pasienter har fått informasjon om retten til å sette frem krav om erstatning til NPE.

Også på dette punkt ber vi om at det redegjøres for hvilke tiltak som er iverksatt og hvordan disse er evaluert. 

Med hilsen

Lars E. Hanssen

Lars Kristian Borgly
rådgiver

 

 

Vedlegg

Kopi:
Helse Sør-Øst RHF v/adm dir Postboks 404 2303 Hamar
Helsetilsynet i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 Oslo
Helsetilsynet i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen
Asker og Bærum politidistrikt v/politiadvokat Knut Skavang
Vestre Viken HF v/styreleder

Juridisk saksbehandler: rådgiver Lars Kristian Borgly, tlf. 21 52 99 32
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver Bjørn Jamtli, tlf. 21 52 99 39