Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fra: Statens helsetilsyn
Til: Helsedirektoratet
Dato: 07.05.2012
Vår ref.: 2012/422 II WES

Statens helsetilsyn viser til høringsbrev fra Helsedirektoratet datert 15. mars 2012 som gjelder anbefalinger i rapporten "Rehabiliteringstilbud til pasienter med kreft. Kartlegging og anbefalinger" (IS-1976).

Statens helsetilsyn ser positivt på at Helsedirektoratet nå retter oppmerksomheten mot rehabiliteringstilbudet til pasienter med kreft og kommer med anbefalinger for å bedre tilbudet. Det har over tid vært stor oppmerksomhet rundt det å diagnostisere og behandle pasienter med kreft. Rehabilitering bør bli en naturlig del av forløpet i kreftbehandlingen.

Vi vil benytte anledningen til å gi noen korte kommentarer.

Det er viktig å tydeliggjøre at pasienter med kreft har rett til rehabilitering når deres individuelle behov tilsier det, jf. pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1 a og 2-1 b. Retten til rehabilitering gjelder både overfor spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester. Rehabilitering kan være en nødvendig helsetjeneste på lik linje med behandlingen av selve kreftsykdommen. Pasientrettigheter på området bør tas inn i den anbefalte informasjonsbrosjyren.

Kreftpasienter har ofte behov for tjenester både på sykehus- og kommunenivå. Det er viktig at de to nivåene samarbeider om pasientene, og samhandlingsreformen har økt forventningene til dette. Anbefalingene er i utgangspunktet gode, men de er i for stor grad begrenset til spesialisthelsetjenesten. Vi anbefaler at kommunenes ansvar og tilbud blir tydeliggjort. Det er nødvendig for at tiltakene som anbefales skal få virkning i hele behandlingskjeden. Den anbefalte informasjonsbrosjyren bør også omhandle rehabilitering både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene, og den må gjøres tilgjengelig på langt flere steder enn bare ved sykehusene som behandler kreft.

Statens helsetilsyn mener at det i tillegg til anbefalingene i rapporten bør understrekes betydningen av økt kunnskap og kompetanse om rehabilitering til kreftpasienter hospersonell både i spesialisthelsetjenesten, i kommunale tjenester, hos fastleger og hos Nav. En av anbefalingene er å stimulere til forskning på området. Det er selvsagt viktig, men vel så viktig er det at den kunnskapen og de erfaringene som finnes pr i dag blir gjort kjent og blir tatt i bruk av de som er involvert i behandlingen og oppfølging av kreftpasienter.

Vi ønsker lykke til med det videre arbeidet.

Richard H. Knoff etter fullmakt
avdelingsdirektør
Wenche Skjær
seniorrådgiver

Saksbehandler: Wenche Skjær, tlf. 21 52 99 97