Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Oppsummering av tilsynserfaring og erfaring fra klagesaker som gjelder helsetjenester til fengselsinnsatte

Rapport etter tilsyn Forsvarets styring dokumentasjon helsehjelp utenlandsoperasjoner

Nasjonal retningslinje for barselomsorgen - nytt liv og trygg barseltid for familien

Helsetjenesta sitt behov for forsterkingsressurser

Forslag til lovendringer for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep

HPV-test brukt i sekundærscreening ved masseundersøkelse for livmorhalskreft

Endringer i lov om barneverntjenester med forskrifter - høringsuttalelse

Nasjonal strategi på kreftområdet

Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet på transplantasjon

Utredning av levekår for mennesker med utviklingshemning

Forskrift om petroleumstilsynets adgang til å kreve gebyr og sektoravgift for tilsyn

Forslag til endring av forskrift om medisinsk utstyr

Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste høringsuttalelse

Tilbud om verktøy for egenkontroll av kommunens arbeid med forebygging og behandling av underernæring

Bekymringsmeldinger i tannhelsetjenesten

Risikobildet av norsk kreftbehandling oppfølgende undersøkelse våren 2012

NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling

Unntak for utøvelse av offentlig myndighet offentlige anskaffelser fornyingsforskriften

Veileder om helse og omsorgstjenester for innsatte i fengsel

Revidering av Nasjonal veileder for beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende, IS-1691

Overgangsordninger overføring meldeordningen til Kunnskapssenteret 1. juli 2012

Endringer i helseforetaksloven høringsuttalelse

Anbefalingene i rapport om rehabiliteringstilbud til pasienter med kreft

NOU 2011 20 Ungdom makt og medvirkning

Revidert fastlegeforskrift høringsuttalelse

Tilsyn med kommunenes sosial- og helsetjenester til eldre i 2011

Forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre høringsuttalelse

Nasjonale retningslinjer HPV-test sekundærscreening masseundersøkelse livmorhalskreft

HPV-test brukt i sekundærscreening masseundersøkelse livmorhalskreft

Rapport etter tilsyn med Forsvarets sanitetstjenester i Afghanistan

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2 tilsynserfaringer

Nasjonal faglig retningslinje for utredning behandling oppfølging psykoselidelser - høring

Høringsvar til forslag til endringer i MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften

Forslag endringer forskrift om turnustjeneste fysioterapeuter høringssvar

Utkast til veileder for legemiddelgjennomgang

NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet høringssvar

Nasjonal retningslinje utredning behandling bipolar lidelse høringssvar