Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

§ 21a Styrets revisjonskomite

§ 37a Internrevisjon

Helsepersonelloven § 26, første og tredje ledd

Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev av 22.12.11. Ved en feil har høringssvaret blitt liggende hos oss uten å bli oversendt.

Statens helsetilsyn er positiv til at det gjøres endringer i helseforetaksloven som samstemmer med utviklingen av helseforetaksmodellen.

Vi har på-denne bakgrunn kommentert følgende paragrafer i helseforetaksloven:

  • § 21a Styrets revisjonskomite
  • § 37a Internrevisjon

Vi har også kommentert forslaget til endring av helsepersonelloven § 26.

§ 21a Styrets revisjonskomite

I forslag til ny § 21a skal styrets revisjonskomite ha i oppgave å føre tilsyn med at virksomheten drives i samsvar med lovverket, eiers pålegg, fastsatte mål og vedtatte planer og budsjetter. Tilsynet skal også omfatte helseforetakene og virksomheter det regionale helseforetaket har inngått avtale med.

På side 36 i høringsnotatet står det at dette er et pålegg om internkontroll med at eiers og styrets beslutninger iverksettes, og videre på side 37 at "Tilsynsansvaret er en viktig del av styrets hovedoppgave; å forvalte foretaket".

På side 54 i høringsnotatet står det at "Den interne revisjonen skal drive forvaltningsrevisjon" og "internrevisjonen skal arbeide innen for rammen av styrets og daglig leders samlede tilsynsansvar".

Statens helsetilsyn vil understreke ansvaret for å følge opp at tjenestene ytes i samsvar med kravene i helselovgivningen, slik det er beskrevet i forskrift om internkontroll for helse og sosial enesten. Statens helsetilsyn mener at revisjonskomiteene bør benytte tilsynsmyndighetenes rapporter, meldinger og risikovurderinger i sitt tilsynsarbeid.

Det står iforslaget til § 21a at minst ett av medlemmene skal ha kunnskap om regnskap eller revisjon. Slik Statens helsetilsyn oppfatter det, er definisjonen av internkontroll, slik det fremkommer i pålegget om internkontroll med at eiers og styrets beslutninger iverksettes, hentet fra COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions) sitt rammeverk for risikostyring og intern kontroll.

Definisjonen av intern kontroll i statlig virksomhet etter økonomiregelverket: Prosesser, systemer og rutiner igangsatt av ledelsen og de ansatte for å gi rimelig sikkerhet for virksomhetens måloppnåelse innenfor følgende kategorier:

  • Målrettet og effektiv drift.
  • Pålitelig regnskapsrapportering og økonomiforvaltning
  • Overholdelse av lover og regler.

Definisjon av internkontroll i sosial- og helsetjenesten:
Internkontroll består av de aktiviteter, jf§ 4 i forskriften, som skal sikre at virksomhetens oppgaver planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i lovgivningen. Lovens viktigste krav er kravet om forsvarlighet.

For å ivareta denne delen av tilsynsansvaret er det nødvendig med kompetanse i revisjonskomiteen om de forutsetninger som må være tilstede for å yte forsvarlige tjenester innen spesialisthelsetjenesten og innsikt i styring av store helseforetak.

§ 37a Internrevisjon

§ 37 Daglig leders myndighet er i dag lagt inn under Kapittel 8 Daglig leder. Ny § 37a Internrevisjon er foreslått satt inn her. Tilsynsansvaret er beskrevet som en viktig del av styrets hovedoppgave; å forvalte foretaket.

Foretaksmodellen er uklar på grenseoppgangene om hvilken rolle internrevisjonen i RHF skal ha inn mot helseforetakenes selvstendige ansvar for å følge opp egen virksomhet. Det samme gjelder rollen til de administrerende direktørene og styrene i helseforetakene.

Statens helsetilsyn stiller spørsmål ved om ikke kravene til de som skal forvalte denne oppgaven for styret i RHF, bør være direkte underlagt styre v/styreleder og at bestemmelsen legges inn under kapittel 7. Denne strukturen vil styrke internrevisjonens legitimitet som uavhengig av daglig leders styringslinje, og følge samme styringslinje som internrevisjoner i kommuner som er underlagt ordfører. Dersom internrevisjonen sine oppgaver utføres på vegne av daglig leder, vil revisjonene få mindre betydning som forvalter av tilsynsoppgaver for styret, men mer en bidragsyter til daglig leders forbedringsarbeid i virksomhetene. Internrevisjonen kan vanskelig fylle begge rollene samtidig.

Helsepersonelloven § 26, første og tredje ledd

Prinsipielt mener Statens helsetilsyn at tilgangen til taushetsbelagte opplysninger bør være begrenset, og at en må være forsiktig med å utvide tilgangen. Samtidig ser vi at det kan være et behov, slik det beskrives i høringsnotatet. Det er derfor viktig at tilgangen benyttes med forsiktighet og at en følger opp praksisen og hvordan den blir over tid.

Helseforetakene har et selvstendig ansvar for å følge opp at tjenestene er faglig forsvarlige. I den forbindelse kan det være aktuelt å engasjere fagrevisorer fra andre helseforetak på oppdrag fra helseforetakets ledelse. Nåværende lovgivning har hittil ikke vært tilstrekkelig med hensyn til at aktuelt helseforetak kan leie inn fagpersoner fra andre helseforetak, og at disse får tilstrekkelig tilgang til nødvendige opplysninger for å gjennomføre for eksempel fagrevisjoner. Vi mener dette kan være vel så viktig som at internrevisjonen i RHF får slik tilgang.

Med hilsen

Anders Haugland
Fungerende avdelingsdirektør

Elisabeth Arntzen
seniorrådgiver

 

 

Saksbehandler: Elisabeth Arntzen, tlf. 21 52 99 74