Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til høyringsbrev av 27. juni 2012 og høyringssvar frå
Fylkesmannen i Rogaland datert 10. september 2012.

Statens helsetilsyn vil med dette seie seg samd i dei merknadene som
Fylkesmannen i Rogaland framfører i høyringsbrevet sitt. Vi ser det som logisk og
nødvendig at alle tilsynsorgan som utfører tilsyn med heimel i den lovgjevinga som
gjeld for petroleumsverksemdene på norsk kontinentalsokkel, har same høvet til å
krevje gebyr for arbeidet sitt.

Med helsing

Geir Sverre Braut
konstituert direktør

Solbjørg Røisland
seniorkonsulent

 


Kopi til:
Helse- og omsorgsdepartementet
Fylkesmannen i Rogaland
Kopi av høyringssvaret frå Fylkesmannen i Rogaland vedlagt brevet til HOD

Saksbehandlar: Geir Sverre Braut, tlf. 21 52 98 02