Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fra: Statens helsetilsyn
Til: Helse- og omsorgsdepartementet
Dato: 16.03.2012
Vår ref.: 2011/1557 I VIO

Statens helsetilsyn viser til høringsbrev av 16. desember 2011 med tilhørende høringsnotat og utkast til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfellesskap. Høringsfristen er satt til 16. mars 2012.

Statens helsetilsyn støtter forslaget til forskrift, men har følgende merknad:

I forskriftens § 3 punkt 1 fremgår det at med formalisert arbeidsfellesskap menes samarbeid mellom to eller flere virksomheter som tydelig fremstår som en enhet. Ifølge merknadene til bestemmelsen vil det i vurderingen av om samarbeidet utad fremstår som en enhet være relevant om deltagerne har felles lokaler, mottak, brevpapir, logo, ekspedisjon/resepsjon etc. Av høringsnotatet fremgår det imidlertid at det ikke er et absolutt krav at virksomhetene er samlokaliserte og bruker felles betegnelse.

Statens helsetilsyn mener det kan være behov for ytterligere å avklare hva som ligger i begrepet formalisert arbeidsfellesskap, og hva som skal til for at virksomheten tydelig fremstår som en enhet. I en konkret tilsynssak vi har hatt til behandling, ble det avdekket at man i en mindre kommune hadde opprettet en felles pasientdatabase for de tre legekontorene/-praksisene (offentlige og private) man hadde i kommunen.

Statens helsetilsyn fant i det aktuelle tilfellet at organiseringen av journalsystemene ved legekontorene i kommunen var i strid med helseregisterloven § 13. Statens helsetilsyn mener at selv om det nå gis en forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfellesskap, kan man ikke uten videre gi tilgang til helseopplysninger i journalsystemer på tvers av legekontorer dersom disse ikke reelt er formaliserte arbeidsfellesskap som tydelig fremstår som en enhet i tråd med forskriften.

Siden det ifølge høringsnotatet ikke er et absolutt krav at virksomhetene er samlokaliserte og bruker felles betegnelse, mener Statens helsetilsyn det må avklares nærmere hvilke rammer for eksempel en kommune kan organisere sine helsetjenester innenfor, for at vilkåret om formalisert arbeidsfellesskap skal være oppfylt. Problemstillingen er aktuell både i små kommuner med stort behov for å samorganisere sine tjenester, og i større kommuner med bydeler der deler av primærhelsetjenesten ledes av bydelene, og deler av tjenesten er sentralisert i bydelsovergripende etater.


Med hilsen


Aud Nordal etter fullmakt
fung. avdelingsdirektør
Vivi Opdal
seniorrådgiver

 

Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver Vivi Opdal, tlf. 21 52 99 38
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver Svein Zander Bratland, tlf. 21 52 99 30