Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fra: Statens helsetilsyn
Til: Helse- og omsorgsdepartementet 
Dato: 21. februar 2012
Vår ref: 2012/140 I  JKT

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev av 10. januar 2012 om endringene i forskrift av 9. september 2009 nr. 1175 om praktisk tjeneste for å få autorisasjon som fysioterapeut, med høringsnotat av 21. februar 2012.

Ut fra et tilsynsperspektiv ser vi enkelte uavklarte problemstillinger.

Slik vi forstår det skal de foreslåtte endringene kompensere for manglende turnusplasser. Det blir foreslått innført ny tittel som ”fysioterapeutkandidat” for fysioterapeuter som har fullført sin utdanning og har bestått eksamen. Videre skisseres en lisensordning for disse i en 12-måneders venteperiode. Fysioterapeutkandidaten skal kunne arbeide under veiledning og tilsyn av fysioterapeut som har norsk autorisasjon.

Det er uavklart hva som er kravene for veiledningen og tilsynet som den autoriserte fysioterapeuten skal gi.

Vi viser i denne forbindelse til Helsedirektoratets rundskriv 1S-4/2010 ”Retningslinjer for praktisk tjeneste for fysioterapeuter” der det blant annet framgår detaljerte føringer om innhold og ansvarsforholdene i den veiledete praktiske tjenesten for turnusfysioterapeuter. Vi savner en tilsvarende omtale av veiledningskravene for fysioterapeutkandidater med midlertidig lisens som benytter muligheten til å arbeide med fysioterapi i ventetiden til praktisk tjeneste.

Det er en forutsetning for ordningen at det er tilgjengelige arbeidsplasser med veiledningskompetanse av autorisert fysioterapeut for fysioterapeutkandidater. 

Slik vi ser det vil det være en del problemstillinger ved selve håndteringen av en slik venteliste for fysioterapeutkandidater.

  • Ut fra tilsynsmessige hensyn bør de formelle ansvarsforholdene for den autoriserte fysioterapeuten som skal være veileder for og føre tilsyn med en fysioterapeutkandidat på venteliste, defineres nærmere.
  • Nærmere betingelser for veiledning av fysioterapeutkandidaten i ventetiden bør klargjøres.


Med hilsen

Lars E. Hanssen

Kristina Totlandsdal
seniorrådgiver
 

 

Saksbehandler: Kristina Totlandsdal, tlf. 21 52 99 21