Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fra: Statens helsetilsyn
Til: Helse- og omsorgsdepartementet
Dato: 20.09.2012
Deres ref.: 2012/770 I SZB

Statens helsetilsyn viser til høringsnotat med forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste, med høringsfrist 20. september 2012.

Vi gir vår tilslutning til at det i forskrift tydeliggjøres at det fortsatt skal være krav om minst halvannet år praksis som lege for å kunne delta i legevaktordning og for å kunne ta stilling som fastlege under veiledning. En slik forskriftsfesting må etter vår oppfatning samordnes med forslaget om forskriftsfestet krav om fullført turnusordning for å kunne tilsettes i stilling for leger i spesialisering.

Statens helsetilsyn er opptatt av at det sikres god geografisk fordeling av turnuslegetjenester ved at det i størst mulig grad legges opp til kontinuerlig tilsetting av turnuslege i alle kommunene. Vi stiller oss imidlertid tvilende til at det i denne sammenhengen vil få noen betydning at særlig rekrutteringssvake stillinger skal inngå i første utlysningspulje. Det er dessuten ikke angitt hva som skal legges til grunn for vurderingen av ”best kvalifisert”.

Det fremstår som uklart hvorfor det er studielandets krav til praksis som skal legges til grunn ved fastsetting av tidspunkt for norsk autorisasjon - før gjennomført turnustjeneste. Vi oppfatter at dette vil kunne føre til uforutsigbare kvalitetskrav.


Med hilsen

Gorm Are Grammeltvedt etter fullmakt 
avdelingsdirektør

Svein Zander Bratland
seniorrådgiver

 

Saksbehandler: Svein Zander Bratland, tlf. 21 52 99 30