Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fra: Statens helsetilsyn
Til: Helsedirektoratet
Dato: 03.01.2012
Vår ref.: 2011/1255 I UNR

Vi viser til høringsbrev, mottatt 5. oktober 2011, vedlagt utkast til Nasjonal retningslinje for utredning og behandling av bipolar lidelse. Statens helsetilsyn har følgende kommentarer til det foreliggende høringsutkastet:

Generelle kommentarer:

Statens helsetilsyn finner at høringsutkastet omhandler sentrale og viktige forhold ved utredning, behandling og oppfølging av bipolar lidelse. Slike retningslinjer er av stor verdi for oss når vi skal vurdere forsvarligheten av den helsehjelpen som er gitt. Utkastet fremstår som grundig gjennomarbeidet, og vil forhåpentligvis bidra til en mer korrekt og ensrettet håndtering av slike tilstander. Ved implementering av retningslinjene vil det være viktig å gi tilstrekkelig opplæring/undervisning ved virksomhetene, men også minne virksomhetene på at de har et ansvar for å kontrollere at retningslinjene blir fulgt som forutsatt.

Kommentarer til det enkelte kapittel

Når det gjelder dissensen mellom Aarre og Malt, vil Statens helsetilsyn ikke gi anbefalinger om konkret behandlingsmetode. Vi vil påpeke at når to eksperter på området ikke er enige om korrekt behandling, vil Statens helsetilsyn måtte anse begge behandlingsmetoder til å være innenfor forsvarlighetskravet.  

Med hilsen 

Aud Nordal etter fullmakt 
fagsjef

Unni Rønneberg
seniorrådgiver

 

 

Saksbehandler: Unni Rønneberg