Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til brev fra Helsedirektoratet 17.10.2012 med forslag til nasjonal strategi på kreftområdet 2013 — 2017.

Statens helsetilsyn er positiv til at kreftstrategien forlenges utover den inneværende perioden. Vi noterer at det har vært nedlagt et stort arbeid bl.a. gjennom utarbeiding av handlingsplaner innenfor en rekke kreftområder. Oppmerksomheten om utredning og behandling av kreftpasienter gjenspeiles også i vårt valg av tilsynsområder og vår behandling av tilsynssaker de senere årene.

Statens helsetilsyn viser til vår rapport 4/2010 "Risikobildet i norsk kreftbehandling-. Det ble der identifisert en rekke risikofaktorer i helseforetakenes håndtering av denne pasientgruppen. Spesielt ble det fokusert på:

  • Logistikk ved utredning
  • Informasjonsflyt mellom aktørene
  • Kontinuitet i behandlingskjeden
  • Overvåkning av behandlingskomplikasjoner

Vi noterer at det foreliggende forslag til strategi for neste programperiode har tatt opp i seg de risikoområdene som ble beskrevet i nevnte rapport. Vi slutter oss også til momentene om at det i den kommende strategien må legges økt vekt på å få med hele forløpet fra fastlege, via spesialisthelsetjenesten og tilbake i kommunal helsetjeneste. Dette legger sterke føringer for organisatoriske og kommunikasjonsmessige løsninger.

Med hilsen

Jørgen Holmboe
assisterende direktør

Solbjørg Røisland
seniorkonsulent

 

Saksbehandler: Jørgen Holmboe