Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fra: Statens helsetilsyn
Til: Landets fylkesmenn
Dato: 14.05.2012

Meldinger etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 skal fra 1. juli 2012 sendes til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) ved Nasjonal enhet for pasientsikkerhet. (Endret til Helsedirektoratet fra 2016)

Helsedirektoratet har publisert ny veileder IS-1997 for meldeplikt etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3. Veilederen er tilgjengelig på Helsedirektoratets hjemmesider:Veileder til spesialisthelsetjenesteloven § 3-3- meldeplikt til Helsedirektoratet. (Utgått)

Alle meldepliktige hendelser som meldes før 1. juli 2012 skal registreres på Helsetilsynets meldeskjema (IK-2448). For hendelser som skjer etter 1. juli 2012 skal helseforetakene benytte Kunnskapssenterets webbaserte meldeskjema, eller sende melding via eget avviksmeldesystem hvis det er tilpasset for direkte innsending.

For å unngå at meldinger faller mellom stoler og ikke blir registrert og behandlet, har styringsgruppen for ny meldeordning besluttet overgangsordninger. For Fylkesmennene gjelder følgende:

  • Fylkesmannen skal ikke motta meldinger om hendelser som har skjedd etter 1. juli. Hvis Fylkesmannen likevel mottar slike meldinger, skal de umiddelbart videresendes til Kunnskapssenteret, og uavhengig av hvilket meldeskjema som er benyttet (IK-2448 eller Kunnskapssenterets skjema).
  • Meldinger som mottas av Fylkesmannen før 1. juli, skal behandles der, også om saksbehandlingstiden strekkes seg utover 1. juli. Disse meldingene skal også registreres i Meldesentralen (med minimum basisopplysninger om hva, hvor og når). Fylkesmannens arbeid med meldinger skal endelig opphøre 15. juli. Meldinger som ikke er ferdigbehandlet til 15. juli oversendes Kunnskapssenteret.

Med hilsen

Richard Knoff etter fullmakt
avdelingsdirektør

Marianne Noodt
fagsjef