Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fra: Statens helsetilsyn
Til: Forsvarssjefen, Boks 800, Postmottak
Dato: 19.12.2012
Vår ref.: 2008/538 II HKM

Statens helsetilsyn oversender herved endelig rapport etter gjennomført tilsyn med Forsvarets styring med dokumentasjon av helsehjelp i utenlandsoperasjoner. Tilsynet er en oppfølging av avtalen mellom Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet av 9. desember 2009, om tilsyn med helsetjenester til norsk personell i militære operasjoner i utlandet.  Rapporten er offentlig og blir lagt ut på www.helsetilsynet.no

Tilsynet ble varslet til Forsvarssjefen 2. juli 2012. Åpningsmøte, intervjuer og undersøkelser ble foretatt i perioden 8.–19. oktober. Det ble avdekket tre avvik under tilsynet. Avvikene og de faktiske forhold ble presentert på sluttmøtet 26. oktober på Sessvollmoen.

Foreløpig rapport ble sendt til kontaktperson for tilsynet 26. november 2012.

Avtalen mellom Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet utløper 31. desember 2012. Statens helsetilsyn vil likevel følge opp tilsynet i 2013 da tilsynet ikke anses avsluttet før Statens helsetilsyn har vurdert de aktiviteter Forsvaret iverksetter for å rette avvikene. Dette innebærer en vurdering fra Statens helsetilsyn av om Forsvaret tilrettelegger for at helsehjelp fremover vil bli dokumentert fortløpende i journal i utenlandsoperasjoner, at Forsvaret sikrer at opplysningene oppbevares på sikker måte og er beskyttet mot innsyn fra uvedkommende.

Statens helsetilsyn ber om at Forsvaret utarbeider en handlingsplan som gjennom tiltak og frister sikrer fremdrift for opprettingen. Handlingsplanen må inneholde:

  • Hvilke tiltak som skal gjennomføres
  • Hvordan det skal dokumenteres at tiltakene er gjennomført
  • Hvem i Forsvaret som har ansvar for at tiltakene gjennomføres
  • Hvordan Forsvaret skal følge opp og evaluere om iverksatte tiltak
    fungerer i praksis og har gitt ønsket effekt
  • Frister som sikrer fremdrift

Planen skal sendes Statens helsetilsyn innen 15. februar 2013.

Statens helsetilsyn vil ut fra tilsendt plan vurdere hvilken dokumentasjon for iverksatte tiltak vi ønsker å få tilsendt for å kunne vurdere om tilsynet kan avsluttes.

 

Med hilsen 

Jan Fredrik Andresen
direktør

Hege Kristin Millerud
seniorrådgiver


 

Kopi med vedlegg til:
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet

Rapport etter tilsyn med Forsvarets styring med dokumentasjon av helsehjelp i utenlandsoperasjoner

Saksbehandler: Hege Kristin Millerud, tlf. 21 52 99 89