Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fra: Statens helsetilsyn
Til: Helse- og omsorgsdepartementet
Dato: 11.09.2012
Vår ref.: 2012/211 II ALH

Statens helsetilsyn har våren 2012 gjennomført en oppfølgende undersøkelse for å se om eventuelt hvordan Helsetilsynets rapport 4/20 l O "Risikobildet av norsk kreftbehandling" er fulgt opp. Den oppsummerende rapporten følger vedlagt.

Risikovurderingen som lå til grunn for rapporten, var en ny arbeidsmetodikk  for Helsetilsynet. Det har derfor vært viktig for oss å undersøke virkningen av dette arbeidet og rapporten. Vi anser dette også som en del av vår forpliktelse til å evaluere egen virksomhet, jf§ 16 i økonomireglementet.

Rapporten ble i brev av 27.mai 2012 oversendt til bl.a. Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene og helseforetakene. Av brevet fremgikk bl.a.: "Både de regionale helseforetakene (som eiere) og helseforetakene har ansvar for at virksomhetsansvarlige,  virksomhetene i helsetjenesten og fagmiljøene bruker resultatene fra risikoanalysen i sitt løpende kvalitetsarbeid.  Dette er en ledelsesu((ordring. "

Metoden for den oppfølgende undersøkelsen har vært at vi har foretatt en gjennomgang av Oppdragsdokumentene  og de årlige meldingene for å se om rapporten har ført til konkrete oppdrag eller tiltak hos de regionale helseforetakene resp. hos helseforetakene. Statusanalysen er gjort pr. 31. desember 2011. I hovedsak har vi konsentrert oss om 2011, men vi har også sett på Helse- og omsorgs­departementets tilleggsoppdragsdokument fra 2010 og oppfølging i de årlige meldinger for 2010.

Helse- og omsorgsdepartementet  har brukt rapporten aktivt overfor de regionale helseforetakene  både i tilleggsoppdragsdokumentet for 2010 og i Oppdrags­ dokumentet for 2011. Ved gjennomgangen av ovennevnte dokumenter har vi imidlertid merket oss at ingen av de regionale helseforetakene har rapportert tilbake til departementet i årlig melding for 2011 på et klart formulert oppdrag på et fokusert fagområde.  Videre har kun 8 av landets 19 helseforetak (42 pst) med somatisk spesialisthelsetjeneste rapportert tilbake til de regionale helseforetakene om oppfølging av risikoanalysen av norsk kreftbehandling, og for disse 8 er det vanskelig å finne konkrete risikoreduserende  tiltak som er gjennomført.

Eventuelle spørsmål om undersøkelsen kan rettes til kst. direktør Geir Sverre Braut, tlf
21 52 98 02.

 
Med hilsen

Jørgen Holmboe
ass. direktør 

Einar Hannisdal
seniorrådgiver

 

Vedlegg: Helsetilsynets rapport 4/2010 "Risikobildet  av norsk kreftbehandling" Hva har skjedd i etterkant. Oppfølgende undersøkelse våren 2012 (pdf)

Se også Risikobildet av norsk kreftbehandling. Rapport fra Helsetilsynet 4/2010

Se også Hvilke steiner er fortsatt ikke snudd? Oppfølgende undersøkelse i 2012 (pdf)

Kopi:
De regionale helseforetakene

Saksbehandler: Einar Hannisdal