Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har fått utviklet et egenkontrollverktøy som kommunen kan benytte i kvalitetssikring av arbeid med å kartlegge og forebygge underernæring hos tjenestemottakere i helse- og omsorgstjenesten. Spørsmålene er utarbeidet med bakgrunn i de kravene myndighetene stiller til kommunenes arbeid på ernæringsområdet. Virksomhetsledere, avdelingsleder eller tilsvarende vil antakelig være nærmest til å benytte verktøyet.  

Kommunene har, med hjemmel i forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten, plikt til å arbeide systematisk med blant annet kvalitetsforbedring av ernæringstilbudet til personer som er underernærte eller står i fare for å bli underernært. Det å være kjent med status for ernæringsarbeidet, er forutsetning for å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere kvalitetsforbedrende tiltak.

Etter at alle spørsmål er besvart, vil det bli gitt veiledning om hva som er faglig forsvarlig og kvalitetsmessig god praksis, og en tilbakemelding på sannsynligheten for at kommunens helse- og omsorgstjeneste har god praksis på det aktuelle området.

Egenkontrollen er utarbeidet for bruk i kommunen. Statens helsetilsyn vil ikke kunne spore hvilke kommuner som benytter seg av tilbudet.

Statens helsetilsyn er imidlertid interessert i om dette er et tilbud som kommunene vil anvende og finner nyttig, og vi vil følge med på aktivitet og lese tilbakemeldinger.

Egenkontrollen finner du her: (Verktøyet er fjernet fra internett)

Statens helsetilsyn ønsker lykke til med arbeidet! 

Med hilsen

Geir Sverre Braut
konst. direktør

Kjersti Engehaugen
seniorrådgiver

 

 

Kopi til:

Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Helse- og omsorgsdepartementet
KS
Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester 

Saksbehandler: Kjersti Engehaugen, tlf. 21 52 99 56