Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyns hovedkonklusjoner er:

  • Statens helsetilsyn tilslutter seg hovedelementene i forslaget, og ser det som positivt at rusmiddelmisbrukeres rettigheter etter pasientrettighetsloven tydeliggjøres i lovverket.
  • Det bør utdypes og tydeliggjøres hvilken kompetanse som ligger i begrepet tverrfaglig spesialisert behandling
  • Retten til å velge behandlingssted må gjelde for all tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, også for LAR (legemiddelassistert rehabilitering).
  • Individuell plan bør være et frivillig tilbud, også for LAR-pasienter. En individuell plan for pasienter med langvarige og sammensatte behov er i dag obligatorisk for dem som ber om det både i sosial- og helsetjenesten, men medfører ingen rettigheter til tjenester utover det som i dag følger av sosialtjenesteloven. Det endrer derfor ikke LAR-pasientenes rettigheter at planen forskriftfestes. Vi fastholder derfor vårt syn, jf.vår tilbakemelding på Sosial- og helsedirektoratets anbefaling av organisering i brev til Helse- og omsorgsdepartementet 5/8-2005 om at det er nødvendig å utforme et regelverk for behandling og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere som styrker deres rettsvern både i forhold til deres rett til helsetjenester og deres rett til omsorgstjenester og sosial rehabilitering. Retten til omsorgtjenester, praktisk bistand og opplæring og en helhetlig og forpliktende sosial rehabilitering må styrkes for alle som er i eller har vært i en tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk.
  • Vi ønsker at Helse- og omsorgsdepartementet i det videre arbeidet med iverksettelse av de nye bestemmelsene i lov om psykisk helsevern vurderer om kontrollkommisjonen bør ha samme rolle overfor pasienter innlagt for behandling for sitt rusmiddelmisbruk som for andre pasienter, og at disse pasientene gis samme rett til å la seg bistå med en advokat.

Svar på høringsnotat med forslag til endringer i pasientrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven etter rusreformen m.m.

13.11.2006