Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynets forslag om at IPLOS-registeret (Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk)  skal  suppleres med meldinger om skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner, er tatt til følge og  innarbeidet i den endelige forskriften om registeret som ble fastsatt i statsråd 17.2.2005.

Det er tilsynserfaringer fra 2003 og 2004 og det landsomfattende tilsynet i 2005 med bruk av tvang og makt ovenfor personer med psykisk utviklingshemming (kapittel 4A i lov om sosialtjenester) som har gitt Helsetilsynet grunnlag for innspillet om å endre forskriften. I det opprinnelige  forskriftsforslaget var det kun vedtak om bruk av tvang og makt som skulle registreres i IPLOS- registeret. Erfaringene fra Helsetilsynets landsomfattende tilsyn har vist at vedtakene om bruk av tvang og makt ikke gir et riktig bilde av omfanget av tvang og maktbruk under og ved ytelse av kommunale pleie- og omsorgstjenester.

Dersom bruken av tvang og makt skal kunne følges slik det er forutsatt, er det etter Helsetilsynets syn nødvendig at meldinger om skadeavvergende tiltak i nødssituasjon også registreres i IPLOS- registeret. Registeret vil dermed  gjenspeile sosialtjenestelovens systematikk og inndeling av lovlige tiltak av bruk av tvang og makt.

Tilsynserfaringer har også vist at meldinger ikke brukes systematisk for å forebygge, hindre eller begrense bruk av tvang og makt, slik loven forutsetter. Plikt til å registrere meldinger kan hjelpe kommunene til å få et bevisst forhold til kontroll og oppfølgning av meldingene, og dermed sikre at lovpålagte plikter ved tvang og maktbruk ivaretas. Dette vil føre til at tjenestemottakernes rettssikkerhet og kvaliteten på tjenestene styrkes.

Endringen av forskriften om IPLOS-registeret i samsvar med Helsetilsynets forslag, viser hvordan tilsynserfaringer kan brukes til regelverksutvikling.

IPLOS-registeret skal inneholde opplysninger om personer som har søkt, mottar eller har mottatt pleie- og omsorgstjenester, der identiteten til personene i registertet er kryptert (skjult). Hensikten med registeret er å lage  nasjonal, regional og lokal statistikk for bruk i kvalitetssikring, planlegging, overvåking, overordnet styring av sosial- og helsetjenesten og til forskning.

 
22.2.2005