Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har nå svart på høringsnotat av 22. mars 2013 fra Helse- og omsorgsdepartementet, med forslag om å rettighetsfeste ordningen BPA. Høringsnotatet er et svar på Stortingets anmodningsvedtak i forbindelse med behandlingen av Prop. L. 91 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m, om hvordan ordningen BPA kan rettighetsfestes for brukere med stort behov innenfor de samme økonomiske rammer som i dag. 

Forutsetning om at rettighetsfestingen ikke skal innebære økte offentlige utgifter, har medført at det er stilt en rekke vilkår og unntak for å avgrense retten til BPA. Samtidig skal dagens mulighet til å søke om å få tjenester organisert som BPA etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8 bestå.

Forslaget til ny rettighetsbestemmelse slik det er beskrevet i høringsnotatet vil etter Statens helsetilsyns vurdering gi flere ulemper enn fordeler for både aktuelle brukere og kommunene. Vi vil tilrå at det vurderes andre tiltak for å styrke og utvikle ordningen med brukerstyrt personlig assistanse enn innføring av en sterkt avgrenset rettighetsbestemmelse.

Høringsvar - Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven om rett til brukerstyrt personlig assistanse. Høringsuttalelse av 26. juli 2013 fra Statens helsetilsyn til Helse- og omsorgsdepartementet.