Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har 9. desember 2013 fattet vedtak om pålegg til en kommune i Vestfold.

Fylkesmannen i Vestfold ba Statens helsetilsyn om å vurdere pålegg til den aktuelle kommunen om å sikre et forsvarlig bo- og tjenestetilbud til en person med psykisk utviklingshemning. Bakgrunnen var at Fylkesmannen etter en bekymringsmelding fra spesialisthelsetjenesten foretok et uanmeldt tilsyn ved tjenestestedet. Saken er av en så alvorlig karakter at Statens helsetilsyn ikke har gitt kommunen frist til å rette forholdene slik kommuneloven § 60 d forutsetter. Kommunen ble imidlertid varslet i tråd med forvaltningsloven § 16 om at pålegg ville bli gitt og fikk mulighet til å uttale seg med en ukes frist.

På grunn av fare for identifikasjon av tjenestemottaker har vi laget en oppsummering av saken, i stedet for å publisere et sterkt sladdet vedtak.

Fylkesmannen i Vestfold har fulgt bo- og tjenestetilbudet til brukeren fra før 2007 og har gjennom årene mottatt bekymringsmeldinger fra både pårørende, spesialisthelsetjenesten og ansatte. Kommunen har selv erkjent at de har hatt utfordringer med å gi vedkommende et forsvarlig bo- og tjenestetilbud. Spesialisthelsetjenesten har ved flere anledninger uttalt at den fysiske utformingen av boligen kan være en medvirkende årsak til utagerende og selvskadende atferd. Fylkesmannen har gjennomført flere tilsyn og hatt mye kontakt og oppfølging av kommunen disse årene.

Det fremgikk av oversendelsen fra Fylkesmannen at både kommunen selv, spesialisthelsetjenesten og Fylkesmannen hadde reist tvil om kommunens kompetanse til å vurdere hva som skulle til for å gi brukeren forsvarlige tjenester. Statens helsetilsyn vurderte at brukerens situasjon var så alvorlig at det ikke kan forventes at kommunen har tilstrekkelig kompetanse til å utforme tjenestetilbudet, og at det var nødvendig med bistand fra spesialisthelsetjenesten. Når det er nødvendig og forsvarlig å bruke tvang må tvangstiltak bli vurdert kontinuerlig, kommunen må sikre at tiltak gjennomføres i tråd med godkjent vedtak og at tiltak blir avbrutt dersom de ikke har de forventede resultater eller har uforutsette negative konsekvenser. Statens helsetilsyn kunne ikke se at kommunen hadde fulgt opp den alvorlige forverringen i brukerens situasjon i 2013, eller gjort noen vurderinger av hva som var årsak til forverringen. Kommunen hadde heller ikke sikret nødvendig dokumentasjon av tjenesteutøvelsen sin.

Det fremgår av opplysningene i saken at ansatte ikke hadde grepet inn i situasjoner hvor det hadde vært fare for alvorlig skade på brukeren. Statens helsetilsyn vurderte at manglende inngripen var i strid med kravet til forsvarlig utøvelse av tjenestene etter helsepersonelloven § 4. Det var også i strid med formålet med helse- og omsorgstjenesteloven § 9-1 om å hindre at personer med psykisk utviklingshemning utsetter seg selv for vesentlig skade. Statens helsetilsyn vurderte det som særdeles alvorlig at dette hadde pågått over tid.

Kommunen informerte ikke Fylkesmannen om alvorlige endringer i brukerens situasjon, selv om det etter Statens helsetilsyn vurdering burde fremstå som åpenbart at det var opplysninger Fylkesmannen trengte for å følge opp tidligere overprøvd vedtak om bruk av tvang.

Gjennomgang av sakens dokumenter viste videre at boligen brukeren har bodd i ikke har tilfredsstilt krav til forsvarlige fysiske boforhold. I gjentatte uttalelser fra spesialisthelsetjenesten, i vedtak fra kommunen og Fylkesmannens overprøving ble det påpekt at fysisk utforming av boforholdene påvirket brukerens atferd og var medvirkende årsak til at bruk av tvang ble nødvendig. Statens helsetilsyn fant det særlig alvorlig at kommunen har vært kjent med dette.

Konklusjon

Statens helsetilsyn har funnet at kommunen over tid har utvist alvorlig svikt i å sikre styring og kontroll med bo- og tjenestetilbudet. Tilbudet til vedkommende har derfor over tid utviklet seg til et uforsvarlig tilbud med alvorlige konsekvenser for vedkommendes helse. Vilkåret for å gi pålegg etter helsetilsynsloven § 5 er dermed oppfylt og følgende pålegg ble vedtatt:

Statens helsetilsyn pålegger xx kommune å sikre xx et langsiktig og forsvarlig bo- og tjenestetilbud, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3, jf. helsetilsynsloven § 5. xx kommune må rette bo- og tjenestetilbudet slik at følgende krav innfris:

- Sikre et langsiktig og forsvarlig bo- og tjenestetilbud fra og med 1. januar 2014

- Utforme bo- og tjenestetilbud som forebygger bruk av tvang

- Utforme bo- og tjenestetilbud i samråd med verge og pårørende

- Utforme bo- og tjenestetilbud i tråd med råd og anbefalinger fra spesialisthelsetjenesten

- Utforme tiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 9-5 med bistand fra spesialisthelsetjenesten

- Frem til nytt langsiktig bo- og tjenestetilbud er på plass skal xx sikres et forsvarlig bo- og tjenestetilbud og Fylkesmannen i Vestfold skal holdes fortløpende orientert om utvikling og progresjon i saken. xx kan ikke benyttes slik boligens tilstand fremstilles.

- xx kommune skal fra og med 1. januar 2014 rapportere til Fylkesmannen hvordan kommunen sikrer et forsvarlig bo- og tjenestetilbud etter nærmere anvisning fra Fylkesmannen.