Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har oppsummert kunnskap fra tilsynserfaringer, statistikk, forskning og utredning for å belyse temaet.

Helsepersonell har en individuell plikt til å gi opplysninger til barnevernet når de har grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. Vår gjennomgang av tilsynssaker viser at tilsynsmyndigheten har behandlet få saker om at helsepersonell ikke hadde sendt bekymringsmelding til barnevernet. I flertallet av sakene som ble sendt til tilsynsmyndigheten var vurderingstemaet om helsepersonell hadde brutt taushetsplikten ved å sende melding til barnevernet.

Gjennomgang av revisjonsrapporter fra tilsyn viste at flertallet av de tilsette virksomhetene ikke hadde et styringssystem, som sikret at de ansatte hadde nødvendig opplæring i regelverket om opplysningsplikt og taushetsplikt.

Forskningslitteraturen som handler om overgrep og omsorgssvikt av barn er omfattende og viser at overgrep og omsorgssvikt er av de mest alvorlige risikofaktorer for utvikling av en rekke fysiske og psykososiale vansker og lidelser hos barn. Kunnskap om helsepersonells etterlevelse av opplysningsplikten til barnevernet er imidlertid relativt begrenset.

Vår oppsummering viser at både helsepersonell og andre burde hatt større oppmerksomhet på mulige overgrep og omsorgssvikt av barn, og at de burde hatt en lavere terskel for å kontakte barnevernet.

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet. Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. (pdf) Rapport fra Helsetilsynet 2/2014

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet. Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv.
Sammendrag av Rapport fra Helsetilsynet 2/2014