Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Folkehelseinstituttet har brutt helseforskningsloven

Folkehelseinstituttet har ikke oppfylt informasjonsplikten til pårørende i forskningsprosjekter om krybbedød.

Svikt ved oppfølging av pasient med sprukket hovedpulsåre

Midtre Namdal samkommune ilagt foretaksstraff av Riksadvokaten

Svikt i oppfølging og utredning av pasient med hjerneabscess (infeksjon i hjernevevet)

Uforsvarlig behandling av syk nyfødt før, under og etter fødselen

Klage på henleggelse av sak mot Lillehammer kommune om uforsvarlig eldreomsorg

Invitasjon til erfaringskonferanse

Statens helsetilsyn inviterer den somatiske spesialisthelsetjenesten til erfaringskonferanse om varselordningen for alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten.

Høringssvar om ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal

Uforsvarlig behandling av nyfødt

Informasjon til Arianson-utvalget

Påklager henleggelse

Alvorlig svikt i behandling og oppfølging i akuttmottaket av pasient med sepsis

Undersøkelsesenhetens oppgaver ved alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Erfaringskonferanse om varselordningen (spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a)

Anmeldelse av seksuelle overgrep

Uforsvarlig helsehjelp i forbindelse med risikofødsel

Inndrivelse av tvangsmulkt til Oslo universitetssykehus

Helsestasjonen: Hjelp i rett tid

Ny rapport oppsummerer landsomfattende tilsyn med helsestasjoner i 2013.

Svikt i samhandling, kommunikasjon og kompetanse i alvorlige hendelser …… kunne det skjedd hos oss?

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Begrensete autorisasjoner og advarsel i omskjæringssak

Tilsynsmelding 2013 er klar

Pålegg om stansing av forskningsprosjekt

Landsomfattende tilsyn 2014

Ved landsomfattende tilsyn er tilsynsområder (deler av tjenestene) og temaer som skal undersøkes fastsatt av Statens helsetilsyn. Fylkesmannembetene gjennomfører hver enkelt tilsyn med virksomhetene.

Oppsummeringsrapport om tilsyn med tenester til eldre

Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013

Stadfester mulkt til Søndre Land