Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Å ta tak i mulige problem tidlig er svært viktig for barnas helse og utvikling. I 2013 gjennomførte fylkesmennene et landsomfattende tilsyn med helsestasjonstjenesten til barn i alderen 0–6 år. 78 helsestasjoner i kommuner og bydeler ble undersøkt. Fylkesmennene fant minst ett lovbrudd i 56 av disse.

Svikt i gjennomføringen av helsestasjonens undersøkelsesprogram
Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje på helsestasjonsområdet anbefaler et program for helsekontroller. Fylkesmennene konstaterte at mange kommuner hadde redusert programmet og/eller slått sammen kontroller – uten tilstrekkelig faglig vurdering av konsekvenser og uten nødvendige kompenserende tiltak. 

Mangelfullt samarbeid om barn med spesielle behov
Tilsynene avdekket uklare ansvarsforhold, manglende avtaler og mangelfulle samarbeidsrutiner mellom helsestasjon og fastleger i en fjerdedel av kommunen. Slike mangler kan føre til at barnet faller mellom to stoler og at ingen tar oppfølgingsansvar.

Mangelfull journalføring
I enkelte kommuner ble journaler ført ulikt, og journalnotatene var ofte ufullstendige. Deler av journalen kunne bli ført ulike steder, for eksempel på fastlegekontoret uten at helsestasjonen fikk kopi.

Svikt i personvern
Informasjon om foreldrenes helse og privatliv ble flere steder notert i barnets journal, også der opplysningene ikke var direkte relevant for barnets helse og omsorg. Slik informasjon kan bli tilgjengelig for barnet når det blir myndig.

Mangel på kvalifiserte tolketjenester
Tilsynet avdekket at noen helsestasjoner bruker familiemedlemmer, vener og andre som tolk. Da kan en ikke være sikker på at viktige opplysninger blir korrekt oppfattet, og privatpersoner som ikke har taushetsplikt, kan få informasjon som de ikke skal ha.

Helsestasjonen – hjelp i rett tid? Oppsummering av landsomfattende tilsyn med helsestasjoner 2013 (pdf) Rapport fra Helsetilsynet 4/2014

Helsestasjonen – hjelp i rett tid? Sammendrag av Rapport fra Helsetilsynet 4/2014