Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn ser positivt på forslaget til ny akuttmedisinforskrift. Dette er et område der det er viktig å heve kvaliteten og øke sikkerheten.

Vi behandler hvert år flere saker som er knyttet til AMK-sentraler og LV-sentraler og helsepersonell i den prehospitale akuttmedisinske kjede. I disse sakene har vi sett at tjenestene har følgende utfordringer:

  • aksesstid i AMK-sentraler
  • opplæring av operatører i både LV-sentral og AMK-sentral i bruk av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp
  • opplæring i akuttmedisinsk forståelse av LV- og AMK-operatører og legevaktsleger
  • helsepersonellets forståelse av hverandres roller i den akuttmedisinske kjede
  • sikker kommunikasjon og dokumentasjon ved overføring av ansvar for pasienter mellom AMK-sentraler og LV-sentraler
  • manglende samarbeid om prosedyrer og samøving mellom LV-sentral, AMK-sentral, legevaktsleger, ambulansepersonellet og AMK-leger.

Etter vår vurdering ivaretar forskriften mange av de utfordringene vi ser i disse sakene. Vi har funnet at den gir flere presise definisjoner, krav til kompetanse og utstyr og til samhandling i den akuttmedisinske kjede. Forskriften er berettiget, særlig fordi den stiller tydeligere krav til helsefaglig utførelse av akuttmedisinske tjenester og samarbeid mellom forvaltningsnivåer.

Når det gjelder elektronisk registrerings-, dokumentasjons- og beslutningsstøttesystem for pasienthenvendelser, fremgår det at departementet ikke finner at spørsmålet om beslutningsstøttesystem er tilstrekkelig utredet. Helsetilsynet vil understreke at elektronisk (faglig) beslutningsstøtteverktøy og ressursstyringsverktøy er nødvendig for å sikre kvalitet og effektivitet i AMK-sentralene. Beslutninger må fattes på minimal tid og ofte på bakgrunn av ufullstendig informasjon. Et elektronisk faglig beslutningsstøtteverktøy vil forenkle og effektivisere operatørenes oppgave betydelig, samtidig som det øker sporbarheten mht de resonnementer og valg som gjøres. Dagens praksis med bruk av papirbasert Norsk indeks for medisinsk nødhjelp i en situasjon der operatøren jobber elektronisk samtidig som det kommuniseres med innringer er krevende.

Helsetilsynet deler også departementets vurdering av at det er nødvendig å tydeliggjøre og spisse AMK-sentralenes funksjoner som nødsentraler og deres rolle ved kriser og ulykker. Samtidig vil vi påpeke at det forutsetter gode og effektive arbeidsverktøy som beslutningsstøtte- og ressursstyringsverktøy.

Høringssvar – forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal. 23.9.2014