Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Gudbrandsdal politidistrikt underrettet Statens helsetilsyn i september 2014 om at straffesaken mot Lillehammer kommune er henlagt. Politiet hadde ikke funnet rimelig grunn til å undersøke om det foreligger noe straffbart forhold.

Statens helsetilsyn påklager denne henleggelsen av straffesaken mot Lillehammer kommune, og ber om at den strafferettslige forfølgelsen av saken gjenopptas.

Fikk ikke forsvarlig omsorg

Statens helsetilsyn politianmeldte Lillehammer kommune i februar 2014 fordi kommunen ikke hadde sørget for at en eldre, dement kvinne fikk forsvarlig omsorg da hun trengte det som mest.

Helsetilsynet konkludert med at de helse- og omsorgstjenestene pasienten fikk, var langt under den faglige standarden som kreves. Avviket var så alvorlig at det ble vurdert som et markant avvik fra forsvarlighetsstandarden. Vi kom også til at kommunen som foretak hadde opptrådt grovt uaktsomt.

Kommunen reagerte ikke på bekymringsmeldinger

Bakgrunnen for at vi vurderer denne saken som så alvorlig, er at den uforsvarlige virksomheten pågikk over lengre tid og til tross for flere bekymringsmeldinger fra både ansatte og pårørende. Risikoen var således kjent og dokumentert, uten at kommunen iverksatte tilfredsstillende tiltak. Kommunen kunne forhindret den uforsvarlige virksomheten, enten ved å tilby sykehjemsplass slik det var fattet vedtak om, eller ved å øke bemanning og tilsyn rundt pasienten. Dette dreier seg dessuten ikke om et enkeltstående uhell, men et hendelsesforløp som over tid resulterte i at pasienten fikk en uverdig avslutning på livet.

Foretaksstraff kan forhindre fremtidig uforsvarlig virksomhet i eldreomsorgen

Etter Statens helsetilsyns oppfatning taler preventive hensyn for å forfølge saken strafferettslig. Risikoen for å bli ilagt foretaksstraff kan virke avskrekkende og forhindre fremtidig uforsvarlig virksomhet i eldreomsorgen, hvor ressursspørsmål synes å være et gjentagende tema.

Vi ser at Lillehammer kommune har iverksatt tiltak for å forhindre liknende fra å skje igjen, men etter vår oppfatning er dette ikke et tungtveiende argument mot straffeforfølgelse. Vi fastholder at grovt uaktsomme, markante brudd på forsvarlighetskravet, hvor økonomiske motiv dessuten kan ha medvirket til den uforsvarlige virksomheten, bør bli møtt med en straffesanksjon. Vi finner for øvrig grunn til å bemerke at Oslo politidistrikt i mars 2012 ila Oslo kommune en bot i en sak med liknende problemstilling.

Klage på beslutning om å henlegge sak. Brev fra Statens helsetilsyn til Gudbrandsdal politidistrikt 30.9.2014