Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen har i 2013 og 2014 gjennomført landsomfattende tilsyn med kommunenes arbeid med kvalifiseringsprogrammet (KVP). Tilsynet som har vært gjennomført viser lovbrudd i 76 av de 92 kommunene (90 Nav-kontor) hvor det har vært tilsyn. Fylkesmennene har påvist brudd på lovens bestemmelser både når det gjelder informasjon og rekruttering, innhold i programmene og oppfølging av deltakeren.

Kvalifiseringsprogrammet er en rettighet for personer som over tid har stått utenfor arbeidsmarkedet og som har behov for tett oppfølging, støtte og tilrettelegging for å kunne kvalifisere seg for ordinært arbeid. Kvalifiseringsprogrammet skal være et systematisk og tidsavgrenset tiltak på vei mot selvforsørgelse og kan bare tildeles en gang.

Arbeidsevne ikke vurdert godt nok

I nesten halvparten av kommunene finner fylkesmennene at søkernes situasjon ikke er godt nok kartlagt ved søknad om kvalifiseringsprogram. Før det vurderes om kvalifiseringsprogram er aktuelt, skal det gjennomføres arbeidsevnevurdering. I mange kommuner avdekkes det at dette ikke er gjort, eller det er gjennomført på feil tidspunkt. Arbeidsevnevurdering brukes da ikke systematisk verken som inntaksvilkår eller for å underbygge søknaden.

Tilbudet ikke tilpasset den enkelte

I saker der kvalifiseringsprogram er innvilget finner fylkesmennene at det i omtrent halvparten av kommunene ikke tilbys tilfredsstillende individuell tilpasning; programmet består eksempelvis av standardiserte kurs eller tiltak som ikke samsvarer med deltakerens behov.

Ikke god nok oppfølging

Når deltakeren har fått vedtak om kvalifiseringsprogram er det fordi det er fastslått behov for tett og koordinert oppfølging. Loven krever at tidspunkt for evaluering av program skal planlegges før oppstart, og det må dokumenteres når og hvordan oppfølging skjer. Nær halvparten av kommunene har svikt i oppfølgingen av deltakerne og evalueringen underveis i programperioden. Et annet funn fra tilsynet er at brukermedvirkning i liten grad er dokumentert i sakene.

Alvorlig

Det er alvorlig når kvalifiseringsprogram tildeles deltakere som ikke kan nyttiggjøre seg tiltaket, eller når programmet ikke gir mulighet for kvalifisering til arbeidslivet fordi tiltakene ikke er tilpasset deltaker, eller fordi oppfølgingen er for dårlig. Rettigheten til KVP er da brukt opp og kan ikke kreves på et senere tidspunkt, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn.

Kommunene som har fått gjennomført tilsyn er valgt av fylkesmannen med utgangspunkt i en vurdering knyttet til fare for svikt i tjenesten. Statens helsetilsyn anbefaler kommunene å gå gjennom egen praksis med arbeidet med kvalifiseringsprogrammet med tanke på mulige forbedringer.

Kvalifisert til kvalifisering? Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med kvalifiseringsprogrammet i Nav (pdf) Rapport fra Helsetilsynet 2/2015

Kvalifisert til kvalifisering? Sammendrag av Rapport fra Helsetilsynet 2/2015