Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Får barn som bor i fosterhjem den oppfølgingen av barneverntjenesten som de har behov for og krav på? Svaret er nei, viser Statens helsetilsyns oppsummering av det landsomfattende tilsynet i 2013 og 2014.

På de områdene som ble undersøkt fant fylkesmennene, som utførte tilsynene, lovbrudd og/eller forbedringsområder i 71 av 94 barneverntjenester. De 71 barneverntjenestene representerer til sammen 123 kommuner.

-Barn som bor i fosterhjem har krav på oppfølging fra barneverntjenesten for å sikre at de får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Fosterforeldre har også krav på nødvendig oppfølging. Dette skal gi grunnlaget for forsvarlige tjenester til barnets beste, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn.

Dette er hovedfunnene i tilsynet:

 • Svikt i oppfølgingen av barnet – barneverntjenestens besøk i fosterhjemmet
  Barn i fosterhjem skal ha minimum fire besøk i året fra barneverntjenesten. Besøkene er de viktigste møtepunktene mellom barnet, fosterforeldre og saksbehandlere i barnevernet. I over halvparten av barneverntjenestene hvor det sviktet fikk barna i fosterhjem for få besøk.
 • Svikt i oppfølgingen av barnet – barnets rett til medvirkning
  Barn som er fylt syv år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelser i saker som berører dem. For få besøk i fosterhjemmet svekker i seg selv barnets mulighet for medvirkning i saker som angår dem. Vi fant også at barn ikke var snakket med selv om det var gjennomført besøk. I tillegg var det et gjennomgående trekk at barneverntjenesten i liten grad dokumenterer sin virksomhet. Dermed var det i mange tilfeller ikke mulig å vite om barnet var snakket med, eller om det ikke var dokumentert noe om eller fra samtalen.
 • Svikt i oppfølgingen av barnet – nødvendig råd og veiledning til fosterforeldrene
  Fosterforeldrenes oppdrag er å gi barnet et trygt og godt hjem. En viktig forutsetning er at barneverntjenesten er tilgjengelig for å gi nødvendig oppfølging. I noen av barneverntjenestene der det var lovbrudd eller forbedringsområder gjaldt lovbruddene og forbedringsområdene dette området.
 • Svikt i oppfølgingen av barnet – barnevernfaglige vurderinger og dokumentasjon
  De faglige vurderingene fra ansatte i barnevernet danner grunnlaget for videre beslutninger om barnets fremtidige livssituasjon. Dokumentasjon av vurderinger og av nødvendig og relevant informasjon for øvrig er et vesentlig element i forsvarlig barneverntjeneste. Dette gjelder både barnevernets og fylkesnemndas grunnlag for å fatte riktige beslutninger om barnets fremtid og barnets behov for innsyn i egen sak. I godt over halvparten av barneverntjenestene hvor det ble avdekket lovbrudd var det lovbrudd på ett eller begge disse tilsynsområdene.
 • Svikt i oppfølgingen av barnet – ledelse og kontroll (internkontroll)
  Det er et lovpålagt krav til kommunene og deres barneverntjeneste at de skal sikre virksomheten sin ved å planlegge, kontrollere og ved behov korrigere tjenesten dersom de finner at det svikter. I samtlige 71 barneverntjenester hvor det ble avdekket lovbrudd eller forbedringsområder gjaldt dette for alle eller flere deler av styringsaktivitetene.

  Ledelsen i kommunen fulgte ikke med på om barna fikk forsvarlige tjenester. Opplæring var ofte fraværende eller mangelfull. De ansatte var heller ikke opplært til å melde fra om feil. I mange kommuner var det uklart hvordan saksbehandlerne skulle løse de ulike oppgavene. Videre var det ingen i ledelsen som kontrollerte at oppgavene ble utført, ledelsen oppdaget heller ikke feil som ble gjort, og dermed ble det ikke gjennomført forbedringsarbeid. De samme feilene kunne dermed gjentas igjen og igjen.

Fylkesmennene som gjennomførte tilsynene, valgte ut fra kunnskap om svikt eller risiko for svikt hvilke barneverntjenester de skulle undersøke. Utvalget er dermed ikke representativt for alle
kommuner, men gir et viktig bilde av hva som har sviktet i oppfølgingen av barn som bor i fosterhjem.

Statens helsetilsyn vurderer de samlede funnene som svært alvorlige. Barn i fosterhjem er i en sårbar situasjon. De har behov for og krav på individuelt tilpasset oppfølging fra barneverntjenesten.

De 123 kommunene som fikk påvist lovbrudd, må vise fylkesmennene at de retter opp feilene. Statens helsetilsyn oppfordrer også alle landets kommuner til å gå gjennom egen oppfølging av barn i fosterhjem. - Kommunene bør bruke funnene i dette tilsynet og vurdere egen praksis. Finner de feil og mangler må det rettes opp. Barn som bor i fosterhjem trenger ekstra hjelp. Loven gir dem rett til det, og kommunal barneverntjeneste har ansvaret for å gi det, sier Andresen.

«–Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem  (pdf) Rapport fra Helsetilsynet 1/2015

«–Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem Sammendrag av Rapport fra Helsetilsynet 1/2015