Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn er i sin høringsuttalelse til forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten positiv til at gjeldende forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten revideres. Forskriften stiller krav til styring og ledelse i helse- og omsorgstjenesten.

Imidlertid mener vi at den forskriftsmodellen departementet har valgt og som er bygget opp etter inndelingen i Demings sirkel, medfører noen ulemper. Siden de samme styringsvirkemidlene er relevante i ulike deler av prosessen medfører valget av denne modellen blant annet en betydelig grad av gjentakelse av nesten likelydende formuleringer.

Videre har vi noen konkrete kommentarer og endringsforslag til utkastet slik det foreligger, blant annet forslag til formuleringer om involvering av pasienter, brukere og pårørende samt oppfølging av alvorlige hendelser.

Høringsnotatet inneholder også en kort drøftelse av om det bør innføres en sertifiseringsordning for norske sykehus, med presentasjon av tre ulike måter å forankre sertifiseringsordningen. Vi har i høringssvaret ikke lagt opp til å ha sterke meninger av spørsmålet om dette bør innføres, men vil anbefale at dette prøves ut før det innføres i stor skala. Videre anbefaler vi modellen der dette forankres i de regionale helseforetakene og ikke som en ekstern ordning utført av kommersielle sertifiseringsorganer eller forankret i tilsynsmyndigheten.

Høringsuttalelse om forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten (pdf)