Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Alvorlig svikt i overføring av informasjon mellom sykehus og kommune er et av hovedfunnene i tilsynet. Det er noen av funnene Helsetilsynet oppsummerer i rapporten om det landsomfattende tilsynet med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. 

Andre viktige funn fylkesmennene gjorde i tilsynet er: 

Informasjonen var mangelfull og kom ofte for sent

Tilsynet avdekket at pasienter fikk for lite informasjon om behandlingen på sykehuset og hva som skulle skje når de kom hjem. Overføring av informasjon mellom sykehus og kommune var det området hvor fylkesmennene fant flest lovbrudd og forbedringsområder. Dette handlet dels om måten informasjon ble oversendt på, men også om mangler ved innholdet, eksempelvis om pasientens helsetilstand, funksjons­vurdering og legemiddelinformasjon. Når vesentlig pasientinformasjon mangler eller er ufullstendig, kan det få alvorlige konsekvenser for den pasientbehandlingen kommunen skal yte.

Manglende oppfølging av samarbeidsavtaler

Samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner er et lovpålagt virkemiddel for å sikre samhandling om pasientene. Alle hadde avtaler, men implementering og oppfølging av disse var mangelfull. Det ble også avdekket at det var stor variasjon i om, og hvor godt, de ansatte kjente til inngåtte samarbeidsavtaler og retningslinjer. 

Legemidler er et spesielt sårbart område

Legemidler er ofte en viktig del av pasientbehandlingen og korrekt legemiddelbruk kan være helt avgjørende for en pasients tilstand og prognose. Svikt eller fare for svikt i overføring av legemiddellister er omtalt i nesten alle tilsynsrapportene. Både fastleger og ansatte i hjemmesykepleien erfarer at det er svært krevende å sikre korrekt oversikt over legemiddellister etter opphold i sykehus. Tilsvarende uttalte flere sykehusleger at det var krevende å få korrekt oversikt over hvilke legemidler pasienten faktisk brukte. Fylkesmennene fant at helseforetakene bare unntaksvis overførte legemiddelinformasjon elektronisk til hjemmetjenesten. 

Fylkesmennene konkluderte med lovbrudd i 36 tilsyn, og i 23 tilsyn ble det påpekt klare forbedringsområder. I 13 av tilsynene fant ikke fylkesmannen noen forhold som var i strid med helselovgivningen. 

Hvordan tilsynet ble gjennomført?

Hovedmodellen for tilsynet var at fylkesmennene gjennomførte tilsyn med ett helseforetak og to kommuner i hvert fylke. Som en del av tilsynet ble det også sendt ut et spørreskjema til utvalgte pasienter som forholdsvis nylig var utskrevet fra sykehus. 

Rapporten er basert på 56 tilsynsrapporter, fra 19 helseforetak og 37 kommuner. Utvalget av helseforetak og kommuner det er gjennomført tilsyn med er ikke representativt. Funnene kan derfor ikke generaliseres til landet som helhet, men beskriver situasjonen på de undersøkte områdene i de virksomhetene som har hatt tilsyn. Etter Helsetilsynets vurdering gir de et bilde av hvilke utfordringer som finnes i samhandlingen. 

Informasjonen var mangelfull og kom ofte for sent. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2015 med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen

PDF

Informasjonen var mangelfull og kom ofte for sent. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2015 med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen

Rapport fra Helsetilsynet 1/2016

Bilde av forsiden