Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Norges idrettshøgskole har brutt helseforskningsloven i forbindelse med de to forskningsprosjektene «Bronkial reaktivitet og luftveisinflammasjon hos toppidrettsutøvere i langrenn og skiskyting» og «Målemetoder for parasympatisk aktivitet». Dette er konklusjonen til Statens helsetilsyn etter å ha gjennomgått de to prosjektene.

Helsetilsynet pålegger Norges idrettshøgskole å destruere materialet, trekke tilbake artiklene som er publisert og stanse eventuell fortsatt forskning på materialet og publisering av artikler.

Forhåndsgodkjenning, organisering og forsvarlighet

Statens helsetilsyn har kommet til at begge forskningsprosjektene er omfattet av helseforskningslovens virkeområde, og at de manglet nødvendig forhåndsgodkjenninger fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), jf. helseforskningsloven § 9.

Vi har videre kommet til at Norges idrettshøgskole har brutt hovedkravet til organisering av forskning i helseforskningsloven § 6, jf. forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning, og forsvarlighetskravet i helseforskningsloven § 5.

Statens helsetilsyn har lagt til grunn at selv om forskningsprosjektene hadde vitenskapelig grunnlag, var ikke målsetningen eller forskningsspørsmålet tilstrekkelig gjennomarbeidet og bearbeidet i forhold til formål (forskningsprosjekt 1) og metode (forskningsprosjekt 2) til å kunne avklare det de skulle bidra til å avklare. NIH har etter vår vurdering derfor utsatt friske idrettsutøvere for risiko uten å sikre at man ville få den forventede nytten av forskningsprosjektene.

Ansvaret for å sikre at den medisinske og helsefaglige forskningen er i tråd med forsvarlighetskravet i helseforskningsloven § 5, påhviler den forskningsansvarlige, selv om den enkelte forsker eller forskningsmedarbeider til enhver tid også har ansvar for å opptre forsvarlig.

Norges idrettshøgskole har ikke har hatt forsvarlige rutiner som sikret at forskningsprosjektene fikk de nødvendige forhåndsgodkjenninger fra REK, eller avdekket at forskningsprosjektene ble igangsatt   til tross for at det manglet forhåndsgodkjenning fra REK.

Avgjørelse i tilsynssak - brudd på helseforskningsloven - Norges idrettshøgskole

Vedtak i tilsynssak 25. september 2017