Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det var 113 helsepersonell som mistet til sammen 120 autorisasjoner i 2016. Dette er 42 færre autorisasjoner enn året før, som tilsvarer en reduksjon på 26 prosent. Reduksjonen må sees i lys av at antallet ferdigbehandlete saker i 2016 er 27 prosent lavere enn i 2015. 

Nedgangen i antall ferdigbehandlede saker i forhold til året før, skyldes at vi i 2015 hadde et eget prosjekt for å ferdigstille gamle saker og derfor behandlet svært mange flere saker enn vanlig. 

Årsakene til at autorisasjonene ble tilbakekalt, er i de fleste tilfeller misbruk av rusmiddel og atferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen. Slik atferd omfatter blant annet tyveri av legemidler. 

Vi tilbakekalte autorisasjonen til fem helsepersonell der uforsvarlig virksomhet i form av svikt i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter/kunnskaper var eneste grunnlag. For 19 tilbakekall var svikt i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter/kunnskaper ett av flere andre grunnlag for tilbakekallet der rusmiddelbruk var det hyppigste tilleggsgrunnlaget. 

Flest reaksjoner mot leger og sykepleiere

Vi ga 250 reaksjoner rettet mot helsepersonell i 2016. Av disse reaksjonene var 108 rettet mot leger, 67 mot sykepleiere og 29 mot hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere. Det var 28 leger som mistet autorisasjonen og 63 fikk advarsel. Videre mistet sju leger rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B. I 2016 mistet 52 sykepleiere og 24 hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere autorisasjonen. 

Suspensjoner og frivillig avkall

Statens helsetilsyn suspenderte autorisasjonen til 17 helsepersonell, mens saken deres ble behandlet. En lege fikk suspendert rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B. Videre ga 19 helsepersonell frivillig avkall på autorisasjonen og fem leger ga frivillig avkall på rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B.

Begrenset autorisasjon

Vi begrenset autorisasjonen til 13 helsepersonell, av disse var 10 leger. Begrenset autorisasjon kan for eksempel innebære at en lege ikke kan arbeide som legevaktlege eller som allmennlege, eller må arbeide under veiledning.

Reaksjoner mot virksomheter – påpekte lovbrudd

De fleste tilsynssakene mot virksomheter ferdigbehandles hos fylkesmennene. Statens helsetilsyn påpekte brudd på helse- og omsorgslovgivningen overfor 62 virksomheter i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i 2016 (59 i 2015). I 17 av sakene var det brudd på opplysningsplikten til tilsynsmyndigheten. 

Statens helsetilsyn ga i 2016 ingen pålegg eller varsel om tvangsmulkt til virksomheter med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven § 7-1 eller pålegg med hjemmel i helseforskningsloven § 51. Vi ga imidlertid varsel om tvangsmulkt til en virksomhet som ikke hadde oppfylt opplysningsplikten til tilsynsmyndigheten, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 6-2.

Saker til politi/påtalemyndighet

Statens helsetilsyn har myndighet til å begjære påtale ved brudd på helselovginingen. Dette ble gjort i 10 saker i 2016. 

Søknad om ny autorisasjon og rekvireringsrett

I 2016 behandlet Statens helsetilsyn 143 søknader fra 114 ulike helsepersonell. Vi innvilget 54 søknader og avslo 89. Vi ga 22 helsepersonell ny autorisasjon uten begrensninger, og 20 fikk ny begrenset autorisasjon til å utøve virksomhet på bestemte vilkår. Vi opphevet etter søknad begrensninger i autorisasjonen for 10 helsepersonell. To leger fikk ny rekvireringsrett for legemidler i gruppe A og B. 

Klager på Statens helsetilsyns vedtak

Statens helsetilsyn oversendte 72 klager på våre vedtak til Statens helsepersonellnemnd (HPN) i 2016 - mot 162 i 2015. HPN behandlet 103 klager på våre vedtak i 2016. De stadfestet 87 vedtak, omgjorde 13 og opphevet 3 vedtak. 

Antall saker og saksbehandlingstid

I 2016 fikk Statens helsetilsyn 454 nye saker til behandling. Det var 432 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som ble ferdigbehandlet i 2016. Av sakene som ble ferdigbehandlet var 381 saker oversendt fra fylkesmennene, 12 fra andre lands tilsynsmyndigheter og 39 startet hos Statens helsetilsyn.

Median saksbehandlingstid for tilsynssaker i 2016 var 5 måneder, mot 6,1 måneder i 2015. 

Antall saker behandlet av fylkesmennene

I 2016 avsluttet fylkesmennene 2675 tilsynssaker der helsepersonell og/eller virksomheter ble vurdert. I 1602 av disse sakene vurderte fylkesmennene virksomheter, og de påpekte lovbrudd i 651 av dem (41 prosent av sakene der virksomhet ble vurdert). Når en tilsynssak kun gjelder en virksomhet og ikke helsepersonell, er hovedregelen at fylkesmennene avslutter saken.

Tabell 1 Antall avsluttede tilsynssaker og reaksjoner fordelt på årene 2007 til 2016 

Tabell 1 Antall avsluttede tilsynssaker og reaksjoner fordelt på årene 2007 til 2016

Tabell 2 Administrative reaksjoner fra Statens helsetilsyn mot helsepersonell 2014-2016

Tabell 2 Administrative reaksjoner fra Statens helsetilsyn mot helsepersonell 2014-2016

Tabell 3 – Årsak til tilbakekall av autorisasjon/lisens for 2016

Tabell 3 – Årsak til tilbakekall av autorisasjon/lisens for 2016

Det kan være flere grunner til at autorisasjonen blir tilbakekalt i en enkelt sak. I tabellen framgår det hvilke grunnlag som forelå for å tilbakekalle autorisasjonen/lisensen. I enkelte saker forelå det flere grunnlag som hver for seg ville vært tilstrekkelig for tilbakekall. Tallet på grunnlag er derfor høyere enn antall tilbakekalte autorisasjoner

Tabell 4 Fordeling av reaksjoner gitt av Statens helsetilsyn fordelt på hvor saken startet

Tabell 4 Fordeling av reaksjoner gitt av Statens helsetilsyn fordelt på hvor saken startet

* Saker som først startet hos Statens helsetilsyn
** Saker som ble oversendt fra utenlandsk tilsynsmyndighet til Statens helsetilsyn.
I noen saker har ett helsepersonell mistet mer enn én autorisasjon/lisens.