Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Oppsummeringen av funn fra det landsomfattende tilsynet i 2015 og 2016 med den kommunale barnevernstjenestens arbeid med meldinger og tilbakemelding til melder viser stor grad av svikt på området.

Det svikter i hvordan meldinger blir tatt imot og vurdert. Det svikter i vurderingen av om det skal iverksettes akutte tiltak. Det svikter i vurderingen av meldinger med alvorlig innhold om vold, seksuelle overgrep og psykisk sykdom. Meldinger som fylkesmennene vurderte at åpenbart skulle vært undersøkt, var henlagt. Det betyr at barn ikke har fått vurdert sine behov slik de har hatt krav på. Noen barn fikk ikke nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.  

I arbeidet med beslutninger og konklusjoner i meldingsarbeidet skal det gjøres barnevernfaglige vurderinger. Det var et utbredt funn at det ikke kunne dokumenteres at dette ble gjort. Det var dermed ikke mulig for foreldre, barn, fylkesnemnd og barnevernstjenesten selv å få tilgjengelig kunnskap om hvordan tjenesten har vurdert innholdet i meldingen og hvorfor beslutningen ble som den ble. Dette utfordrer både forsvarlighet og rettssikkerhet i barnevernstjenesten.

Barnevernstjenestene sviktet i stor grad sitt ansvar for å sende tilbakemeldinger til meldere i ulike faser av arbeidet med meldingene. Tilbakemeldingene er viktige for tillit, samarbeid og muligheter for videre oppfølging av barna hvis det er nødvendig. Det sviktet både i tilbakemeldinger til offentlig og private meldere om mottak av melding, men det sviktet mest i tilbakemelding til offentlige meldere. Dette gjaldt informasjon om det skulle iverksettes en undersøkelse, om det skulle iverksettes tiltak og om det skulle gis informasjon om tiltaket.

Funnene i rapportene viser at ledelsen av arbeidet med meldinger svikter. Det er mange ansatte som ikke er tilstrekkelig kjent med kravene som gjelder. Ledelsen har ikke fanget opp dette. Det svikter også når det gjelder ledelsens kontroll av praksis. Mange steder ga ledere uttrykk for at de var klar over at det ikke ble sendt tilbake­melding til melder. Til tross for dette ble det ikke iverksatt tiltak for forbedring. Mange av tjenestene gjennomførte ikke kontroll og korrigering av arbeidet.

Ledelsens ansvar

Kommunene skal styre og lede sin barnevernstjeneste på en slik måte at barn som trenger det skal få rett hjelp til rett tid. Arbeidet med mottak og vurdering av meldinger, og arbeid med tilbakemelding til melder i ulike faser, skal være forsvarlig. Ingen meldinger skal henlegges på feil grunnlag.

Kommunene må styrke sitt lederarbeid i barnevernstjenestene. Flere landsomfat­tende tilsyn har avdekket svikt i planlegging, kontroll og korrigering av praksis. I dette tilsynet har vi blant annet sett at bekymringsmeldinger om alvorlige forhold ikke er undersøkt, men lagt i skuffen. Fylkesmennene følger opp kommuner med svikt til forholdene er brakt i orden.

Oppsummeringsrapporten er basert på rapportene fra tilsyn og egenvurderinger. Fylkesmennenes tilsynsrapporter kommer fra til sammen 57 barnevernstjenester. Flere av tjenestene er interkommunale barnevernstjenester, slik at de til sammen utgjør 76 kommuner eller bydeler. De oppsummerte egenvurderingene ble gjennomført i 114 barneverns­tjenester som representerer 149 kommuner eller bydeler. Til sammen har dermed 225 kommuner eller bydeler i landet hatt en gjennomgang med kvalitets- og forbedringsarbeid i arbeidet med meldinger. Barnevernstjenestene er plukket ut etter en risikovurdering. Imidlertid er funnene så gjennomgående at det er grunn til å tro at de gir et godt bilde av situasjonen, og bør føre til at kommuner som verken har hatt tilsyn eller gjennomført egenvurdering selv gjennomgår sin praksis på dette området.

Funn fra fylkesmennenes systemrevisjoner og barnevernstjenestenes egenvurderin­ger samsvarer i stor grad. Barnevernstjenestene har lagt ned et omfattende arbeid med egenvurderingene. Statens helsetilsyn vil arbeide videre med utviklingen av disse som et supplement til annet tilsynsarbeid. 

Bekymring i skuffen. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2015 og 2016 med barnevernets arbeid med meldinger og tilbakemelding til den som har meldt

Rapport fra Helsetilsynet 1/2017

Bilde av forsiden