Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

I 2004 gjennomførte Statens helsetilsyn landsdekkende tilsyn med abortnemndenes sammensetning og behandlinger av abortsøknader i 2003.

Bakgrunnen for tilsynet var påviste geografiske forskjeller i nemndvedtak i tidligere undersøkelser. Uensartede nemndvurderinger er også kommet til uttrykk på de årlige nasjonale konferanser for abortnemndenes medlemmer. Abortstatistikken gir ikke noe entydig svar på om sykehusenes abortnemnder oppfyller kravene i regelverket ved behandling av abortsøknader.

Tilsynet har omfattet kartlegginger av abortnemndenes sammensetning, verifikasjoner av saksgangen og vurderinger av relevante saksdokumenter fra et utvalg abortnemnder. Tilsynet har også omfattet de regionale klagenemndene hvor samtlige saksdokumenter er gjennomgått. Tilsynet har hatt spesiell fokus på nemndbehandling av abortbegjæringer på grunnlag av kvinnens helse og/eller sosiale årsaker.

Tilsynet avdekket ikke avvik fra gjeldende regelverk verken i primærnemndene eller i de regionale klagenemndene. Tilsynet viste imidlertid at det i en del saker var registrert så få opplysninger at det ikke var mulig å etterprøve om nemndens grunnlag for vedtaket samsvarte med kvinnens begrunnelse. Noen vedtak viste likevel at nemndene utøver de skjønnsmessige vurderinger ulikt. Sammenlignbare forhold resulterte i avslag i en nemnd og innvilgelse i en annen. Tilsynet konkluderte med at dagens nemndordning ikke utelukker at innslag av ikke etterprøvbare subjektive faktorer, kan gjøre vedtakene uforutsigbare. Dette kan svekke den abortsøkendes rettssikkerhet.


Erfaringene fra tilsynet bør brukes til forbedring, både lokalt og nasjonalt.

Formålet med det særskilte tilsyn med abortnemndenes sammensetning og virksomhet har vært å vurdere om de abortsøkendes rettigheter blir ivaretatt i henhold til abortlovens bestemmelser og intensjon.

Rapport fra Helsetilsynet 1/2005. Oppsummeringsrapport fra tilsyn med abortnemnder i 2004. Sammendrag med lenke til rapporten i Pdf og de enkelte tilsynsrapportene.

11.2.2005