Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Oppsummeringsrapport fra tilsyn med abortnemnder i 2004

Rapport fra Helsetilsynet 1/2005
PDF

Usynlige forskjeller i nemndbehandling av abortsøknader

Artikkel fra Tilsynsmelding 2004
PDF

I rapporten oppsummeres og drøftes resultatene fra det særskilte tilsynet med abortnemndenes sammensetning og virksomhet i 2003. Tilsynet ble initiert på bakgrunn av undersøkelser som påviser geografiske forskjeller i nemndvedtak og uensartede nemndvurderinger som har kommet til uttrykk på de årlige nasjonale konferanser for abortnemndenes medlemmer. Det er derfor reist spørsmål om den abortsøkendes rettssikkerhet.

Tilsynet har revidert de regionale klagenemndene ved universitetssykehusene, og gjenomgått og verifisert innhentet materiell fra saker behandlet i primærnemnd ved et representativt utvalg sykehus. Tilsynet ble gjennomført i løpet av høsten 2004.

Tilsynet avdekket ikke avvik fra gjeldende regelverk. Noen vedtak demonstrerer likevel at nemndene utøver de skjønnsmessige vurderingene ulikt. Sammenlignbare forhold resulterte i avslag i en nemnd og innvilgelse i en annen, uten at det kunne påpekes regelverksbrudd. Statens helsetilsyn konstaterer på denne bakgrunn at dagens nemndordning ikke utelukker at innslag av ikke etterprøvbare subjektive faktorer kan gjøre nemndvedtakene uforutsigbare. Retningslinjer for å dokumentere og formulere mer nyanserte begrunnelser for nemndvedtakene kan muligens bidra til å bedre etterprøvbarhet og sikre de abortsøkendes rettssikkerhet.

Erfaringene fra tilsynet bør brukes til kvalitetsforbedring, både lokalt og nasjonalt.