Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn gjennomførte sommeren 2009 en nasjonal kartlegging av bemanning og kompetanse i bilambulansetjenesten. Kartleggingen viste at hver fjerde ambulanse ikke var bemannet i henhold til gjeldende forskriftskrav.

Ambulansetjenesten er en viktig del av den akuttmedisinske kjede og skal bl.a. yte stabiliserende og livreddende behandling ved livstruende skade- eller sykdomstilstander. Ambulansetjenesten skal også bringe syke/skadde pasienter til adekvat behandlingsnivå i helsetjenesten når pasienten har behov for overvåkning og/eller behandling.

Hensynet til forutsigbarhet, allmennhetens tillit og behovet for at ambulansepersonell innehar nødvendige kvalifikasjoner var viktige argumenter for at det i 1998 ble vedtatt å etablere en formalisert fagarbeiderutdanning for ambulansepersonell og at Stortinget i 1999 besluttet at ambulansepersonell skulle omfattes av autorisasjonsordningen for helsepersonell. De samme hensyn medvirket også til at det i 2005 ble vedtatt spesifikke bemannings- og kompetansekrav til ambulanser i forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus (akuttforskriften). 
 
For å muliggjøre at det personell som arbeidet i tjenesten på forskriftens ikrafttredelsestidspunkt ikke skulle ekskluderes fra yrket og samtidig muliggjøre at disse kunne kvalifisere seg til fagbrev som ambulansearbeidere, ble det i forskriften lagt opp til en overgangsordning på 5 år. Overgangsordningen gir dispensasjon fra kompetansekravene for det personell som arbeidet i tjenesten på forskriftens ikrafttredelsestidspunkt. Overgangsordningen utløper 1. april 2010.

På tross av at ambulansearbeiderutdanningen ble etablert for 10 år siden og at det nå bare er ca. 6 måneder til overgangsordningen utløper, har helseforetakene i varierende grad sikret at ambulansene er bemannet i hht. kravene i akuttforskriften. Dette er bl.a. vist i Riksrevisjonens undersøkelse av akuttmedisinsk beredskap i spesialisthelse-tjenesten (Dokument nr. 3:9 (2005-2006)). Så sent som i mai 2009 fant også Statens helsetilsyn det nødvendig å opprette tilsynssak mot Helse Førde HF på grunn av mangelfull kompetanse i helseforetakets ambulansetjeneste.
 
Et annen viktig grunn til å se på bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten er at denne tjenesten har tradisjon for å gjennomføre ferieavviklingen med bruk av vikarer. Dels har man benyttet sykepleiere eller medisinerstudenter med vikarkurs av varierende omfang og innhold, og dels annet ufaglært personell med svært varierende opplæring.   

    

24.9.2009