Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helse Vest RHF (regionalt helseforetak) fikk i september 2007 en tvangsmulkt på 600 000 kroner måneden som skulle løpe til foretaket etterkom pålegget om å sørge for at akutt psykisk syke i helseregionen blir tilbudt forsvarlige helsetjenester. Pålegget ble gitt for vedvarende overbelegg og korridorpasienter ved psykiatriske akuttposter/korttidsavdelinger i Helse Bergen HF (helseforetak).

Fristen for å etterkomme pålegget ble satt til 1. oktober 2007.
 
Helse Vest RHF har sendt inn rapporter for hver måned med redegjørelse for belegg og om det har vært korridorpasienter. Rapportene viser at det ikke har vært korridorpasienter ved psykiatriske akuttposter/ korttidsavdelinger i Helse Bergen HF etter fristen 1. oktober 2007. Pålegget er oppfylt på dette punkt.

Vi merker oss imidlertid at beleggsprosenten fortsatt er høy til tross for flere iverksatte tiltak og omstruktureringer.

-Vi forutsetter at Helse Vest RHF fortsetter arbeidet med å få ned beleggsprosenten og sørger for at det ikke er korridorpasienter i psykiatriske akuttposter/korttidsavdelinger noen steder i det regionale helseforetaket, sier direktør Lars Hanssen i Statens helsetilsyn.

Helse Vest RHF har også rapportert månedlig om hvordan ”sørge for” ansvaret ivaretas generelt og spesielt i forhold til beleggssituasjonen ved psykiatriske akuttposter/korttidsavdelinger. Det er også redegjort for hvordan Helse Vest RHF innhenter informasjon om gjennomføring av tiltakene/planene og om innleggelse av pasienter i psykiatriske akuttposter/korttidsavdelinger sett opp mot til beleggssituasjonen. Statens helsetilsyn har også merket seg innholdet i Helse Vest RHFs styringsdokument 2008 til Helse Bergen HF vedrørende korridorpasienter i akuttposter/korttidsavdelinger. Pålegget anses oppfylt også på dette punkt.

Vi forventer imidlertid at Helse Vest RHF fullfører arbeidet med etablering av system for internkontroll, herunder implementering av felles avvikssystem.

-Å gi tvangsmulkt til Helse Vest RHF i denne saken har vært nødvendig for å oppnå de ønskede resultater. Vi er fornøyd med å se at dette sterke virkemiddelet som Stortinget har gitt oss, virker når vi tok det i bruk for første gang, sier Lars E. Hanssen.

Opphør av vedtak om tvangsmulkt. Brev fra Statens helsetilsyn til Helse vest RHF.

6.5.2008