Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet er gjort kjent med at redningshelikoptertjenesten (Forsvarets 330-skvadron) har etablert en praksis for å gjøre bildeopptak under rednings- og ambulanseoppdrag. Bildene er senere publisert i fjernsyn og dagsaviser. Statens helsetilsyn har innhentet en redegjørelse fra ledelsen i redningshelikoptertjenesten. Her fremgår det at man formidler slike bildeopptak til NTB/Scan-pics og øvrige media i den grad bildematerialet er "ansett å ha generell nyhetsinteresse".

Lov om helsepersonell omfatter virksomheter som yter helsetjenester. Statens helsetilsyn vurderer at de deler av 330-skvadronens virksomhet som er knyttet til ytelse av helsehjelp i forbindelse med søk- og redningsoppdrag, omfattes av bestemmelsene i helsepersonelloven. Besetningen i redningshelikoptrene har følgelig taushetsplikt om "folks legems- og eller sykdomsforhold".

Taushetsplikten er ikke til hinder for at personidentifersbare opplysninger kan gjøres kjent hvis pasient eller pårørende gir sitt samtykke til det. Eventuelt kan personidentifersbare kjennetegn sladdes fra bildematerialet.

Statens helsetilsyn mener at redningshelikoptertjenestens rutiner ikke tilfredsstiller kravene i helsepersonelloven, og  har derfor anmodet ledelsen for 330-skvadronen om å forsikre seg om at bestemmelsene om taushetsplikt blir gjort kjent for besetningen i redningshelikoptertjenesten og at det foretas nødvendige endringer i rutinene for bildeopptak og formidling av bildeopptakene til media.

Vedrørende bildeopptak fra rednings- og ambulanseoppdrag Brev fra Statens helsetilsyn til Skvadronledelsen 330-ledelsen, Sola flystasjon


8.12.2004