Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.


Statens helsetilsyn mener at forholdene som er avdekket ikke bør få negative konsekvenser for aktuelle studenter når de eventuelt søker om turnuslisens.

Med utgangspunkt i den siste tidens medieoppslag om at bl.a. norske medisinerstudenter ved universitetet i Debrecen i Ungarn skal ha kjøpt lik eller likdeler fra korrupte ansatte ved universitetet, ba Helse- og omsorgsdepartementet om en redegjørelse for hvordan helsepersonelloven bestemmelsen om tilbakekall av autorisasjon har blitt tolket og praktisert i saker hvor etiske sider ved yrkesutøvelsen har stått sentralt. Den samme vurderingen foretas ved søknad om autorisasjon eller lisens.

Saker som gjelder tilbakekall av autorisasjon eller lisens behandles av Statens helsetilsyn, mens søknad om autorisasjon eller lisens behandles av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

At døde mennesker håndteres med verdighet og respekt er en grunnleggende forventning til all helsetjeneste og alt helsepersonell. Slik handel med lik eller likdeler som er avdekket i Ungarn må anses som totalt uakseptabel atferd og moralsk forkastelig. De forhold som er avdekket er egnet til å svekke allmennhetens tillit til aktuelle personell/studenter, og dermed også tilliten til helsetjenesten. Det skal imidlertid være et visst samsvar mellom reaksjon og hendelse. I denne saken synes vi å stå overfor ukloke og uetiske valg foretatt av tilsynelatende overivrige medisinerstudenter, som ikke har tenkt over eventuelle konsekvenser av sine handlinger. I et slikt perspektiv synes det å nekte lisens som en overreaksjon fra helsemyndighetene sin side. I praksis har forhold som har ført til tap av autorisasjon vært langt mer alvorlige enn forholdene denne saken omhandler.

Statens helsetilsyn har ikke grunnlag for å foreta en konkret vurdering av de omtalte forholdene, men uttalte på generelt grunnlag at de forhold som er avdekket ikke bør få negative konsekvenser ved en søknad om turnuslisens.

Vedrørende medisinerstudenters befatning med likdeler i Ungarn. Brev fra Helsetilsynet til Helse- og omsorgsdepartementet 4.5.2005
6.5.2005