Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Elektroniske pasientjournaler og pasientadministrative systemer anses som kritiske systemer for å sikre forsvarlig pasientbehandling. Statens helsetilsyn er gjort kjent med flere alvorlige forhold knyttet til svikt i flere helseforetaks pasientadministrative systemer og elektroniske pasientjournaler gjennom konkrete tilsynssaker og oppslag i media.

Det er funnet svikt ved flere helseforetak fordelt på alle de fire helseregionene. Vi har derfor funnet det riktig å henvende oss til Helse- og omsorgsdepartementet som eier og overordnet myndighet. 

 Det er avdekket svikt på flere områder:

  1. Mangelfulle risiko- og konsekvensanalyser knyttet til kritiske prosesser ved innføring og bruk av elektroniske pasientadministrative systemer og elektronisk pasientjournal.
  2. Mangelfull opplæring av helsepersonell både når det gjelder bruk av pasientadministrative systemer og interne rutiner.
  3. Mangelfulle kunnskaper om myndighetskrav.  
  4. Mangelfull kontroll og oppfølging av ikke ferdigstilte dokumenter, særlig oppfølging av laboratorie- og røntgensvar, og dokumentasjon av dette.
  5. Mangelfull tilgangskontroll til elektronisk pasientjournal.
  6. Mangelfull bruk av kunnskap om den løpende drift og avviksmeldinger til systematisk forbedringsarbeid på nevnte områder. 

-Vi ser svært alvorlig på dette. At svikten hovedsakelig oppdages tilfeldig og ikke som ledd i noen form for egeninitiert intern gjennomgang eller kvalitetssikring av virksomheten, styrker vår oppfatning av mangelfull styring og ledelse på disse områdene. Omfanget, både i tid og geografisk spredning, indikerer også at dette kan være et gjennomgående problem. Vi mener derfor at det er nødvendig å iverksette tiltak på et nasjonalt nivå og ber Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere hvilke tiltak som er nødvendig for å avdekke og forebygge denne typen svikt, sier direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn.  

Svikt i pasientadministrative systemer og elektroniske pasientjournaler ved flere av landets helseforetak. Brev av 31. mai 2011 fra Statens helsetilsyn til Helse- og omsorgsdepartementet.