Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Gruppen som mottar tjenester fra sosialkontortjenesten er sammensatt og har ulike behov. Mange av brukerne mottar tjenester også fra trygdeetaten og Aetat, eller burde mottatt tilbud om tjenester fra en eller begge av disse etatene. Tilsynserfaring viser at det ofte er i gråsonen mellom ulike tjenester det oppstår risiko for at brukeres behov ikke ivaretas på en forsvarlig måte. Statens helsetilsyn er opptatt av å sikre brukere med behov for sosiale tjenester faglig forsvarlige tjenester. Det pekes i høringsuttalelsen peke på utfordringer ved sammenslåingen generelt, og også  noen av de foreslåtte bestemmelsene. Høringsnotatet omfatter følgende emner:

  • Organisatorisk lov
  • Avtaleregulering av hva arbeids- og velferdstjenesten skal omfatte - utfordringer
  • Taushetsplikt- opplysningsrett, opplysningsplikt, samtykke og håndtering av personopplysninger 
  • Hjemmel for tilsynsmyndighetene til å kreve taushetsbelagte opplysninger
  • Individuell plan 
  • Kompetansekrav og kompetanseutvikling 
  • Klageordningene, internkontroll og tilsyn 
  • Avklaring av påleggskompetanse overfor den statlige delen av arbeids- og velferdsforvaltningen 
  • Beredskap
  • Evaluering

Forslag til ny lov om arbeids- og velferdsforvaltningen og tilpasninger i visse andre lover - høringsuttalelse

21.11.2005