Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har nå behandlet ferdig tilsynssaken som omhandler den helsehjelpen som ble gitt til en pasient i forbindelse med at hun ble akutt syk og døde. Statens helsetilsyn har vurdert både involvert helsepersonell og Oslo universitetssykehus HF, AMK Oslo og Akershus.

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi en AMK-operatør en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 for brudd på kravet til forsvarlig og omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4 for håndteringen av pårørende. Saken mot en annen AMK-operatør er avsluttet uten at vi har funnet at vedkommende brøt helsepersonelloven § 4.

Statens helsetilsyn finner ikke at den helsehjelp som ble gitt til pasienten var i strid med kravet til forsvarlig helsehjelp i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.

I forbindelse med vurderingen av tilsynssaken har det imidlertid fremkommet flere opplysninger som har gitt Statens helsetilsyn grunnlag for å innhente og vurdere ytterligere opplysninger om den generelle bemanningen og driften ved AMK Oslo og Akershus. På bakgrunn av disse opplysningene har vi kommet til at AMK Oslo og Akershus drives med så marginal bemanning at risikoen for svikt er stor.

Statens helsetilsyn forutsetter at Oslo universitetssykehus iverksetter nødvendige tiltak for å redusere risikoen for svikt. Helseforetaket gis en frist på seks uker til å legge fram en plan for hvordan de har tenkt å rette forholdene. Helsetilsynet i Oslo og Akershus vil følge opp tilsynsmessig.

Saken henlagt

Pasientens etterlatte anmeldte også Oslo universitetssykehus HF, ansatte ved AMK-sentralen og ambulansepersonell. Anmeldelsen gjaldt at AMK ikke sendte ambulanse umiddelbart, og at man ved å kontakte politiet forsinket helsehjelpen til pasienten. Ambulansepersonellet som ankom hevdes videre å ha utvist uforstand ved at de på stedet brukte lang tid, og ikke tok med adekvat utstyr inn i leiligheten.

Spesialenheten for politisaker henla straffesaken mot involvert helsepersonell i september 2010 som intet straffbart forhold anses bevist. Saken mot Oslo universitetssykehus HF ble også henlagt fordi foretaksstraff ikke ble ansett som hensiktsmessig. Henleggelsen ble påklaget og i januar 2011 avgjorde Riksadvokaten at klagen ikke skulle tas til følge.

Brudd på helselovgivningen - Oslo Universitetssykehus HF, AMK­ Oslo og Akershus drives med for stor risiko for svikt. Brev av 21. mars 2011 fra Statens helsetilsyn til Oslo universitetssykehus HF.

Avslutning av tilsynssak - Oslo universitetssykehus HF. Vedtak i tilsynssak av 21. mars 2011 fra Statens helsetilsyn til Oslo universitetssykehus HF.  

Avslutning av tilsynssak AMK-operatør. Vedtak i tilsynssak av 21. mars 2011 fra Statens helsetilsyn til sykepleier.

Vedtak om advarsel AMK-operatør. Vedtak i tilsynssak av 21. mars 2011 fra Statens helsetilsyn til sykepleier