Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte en arbeidsgruppe for å vurdere pasienter og pårørendes rolle i tilsynssaker i november 2010. Et samlet utvalg foreslo at pasienter og pårørende skulle gis utvidet innsyns- og uttalerett i selvmeldte tilsynssaker som behandles av Helsetilsynet i fylket. Videre mente et flertall av arbeidsgruppen at pasienter og pårørende burde få en klagerett på Helsetilsynet i fylkets avgjørelse.

Statens helsetilsyn har nå avgitt en høringsuttalelse til arbeidsgruppens rapport. Vi er av den oppfatning at pasienter og pårørendes rettsstilling bør klargjøres og styrkes fordi de i tilsynssaker har viktig informasjon å komme med, og fordi de kan ha forventninger og interesse av å vite at hendelser følges opp, og at det gjøres noe for å hindre gjentakelse. Statens helsetilsyn er derfor positiv til at pasienter og pårørende kan få partslignende rettigheter i noen sammenhenger. Vi er enig med utvalget om at dette kun bør gjelde saker som er til behandling i Helsetilsynet i fylket, og ikke hos Statens helsetilsyn eller Statens helsepersonellnemnd.

Helsetilsynet har allerede gjennom sine saksbehandlerveiledere etablert retningslinjer som i praksis involverer pasienter og pårørende i større grad enn det lovgivningen uttrykkelig fastslår. Noen av utvalgets forslag innebærer derfor ikke realitetsendringer.

Statens helsetilsyn er bekymret for effekten av lovendringer dersom det ikke samtidig erkjennes at endringene vil medføre en kostnadsøkning, og at det bevilges tilsvarende ressurser for å dekke dette. Arbeidsutvalget beregnet at lovendringene ville kreve 36 nye stillinger i Helsetilsynet i fylket til en kostnad av 29 millioner kroner. I Statens helsetilsyn vil endringene kreve 30 nye årsverk til en kostnad på ca 24 millioner kroner. Dersom det ikke er mulig å stille nødvendige ressurser til disposisjon for Helsetilsynet i fylket og Statens helsetilsyn, må de hensyn som taler for utvidede rettigheter ut over det som allerede er innarbeidet i våre retningslinjer, veies mot hensynet til behandling av alvorlige tilsynssaker.

Høringsuttalelse til rapport om pasienters og pårørendes rolle i tilsynssaker 30.8.2011

Lenke til rapporten fra arbeidsgruppen på Helse- og omsorgdsdepartementets høringsside.