Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn kartla hvilke ordninger et representativt utvalg av femti av landets kommuner, inklusiv seks bydeler i Oslo, hadde etablert for å styre helsestasjonstilbudet til
barn 0 – 6 år.

Selv om det var store forskjeller i innhold og kvalitet mellom de 50 enhetene som ble kartlagt, tegnet det seg et bilde av svak og mangelfull kommunal styring.

Statens helsetilsyn ser alvorlig på at:

  • Kommuner/bydeler ikke tilbyr barn 0-6 år helsetjeneste i tråd med faglige normer fastsatt av myndighetene (Helsedirektoratet). 
  • Kommunene/bydelene ikke har god nok kontroll med at barn 0-6 år får den helsehjelpen de har rett på fra helsestasjonen. 
  • Kommunene/bydelene som selv erkjenner svikt i tjenesten ikke har planlagt å iverksette forbedringstiltak. 
  • Kommuneledelsen generelt ikke har hatt grunnlag for å vurdere kvaliteten på helsestasjonstjenesten og hvordan de har definert egeninnsatsen.
  • Tilgjengelige data i KOSTRA ikke viste seg å være pålitelige i denne kartleggingen.

På bakgrunn av kartleggingsresultatene anbefaler Statens helsetilsyn at:

  • Kommunene må sørge for systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen/styringen med helsestasjonsvirksomheten for å sikre at den fungerer som forutsatt.
  • Kommunenes helsestasjonsvirksomhet har behov for en konkretisering av ansvarsforholdene innenfor de ulike deler av forebyggende helsetjenester for å sikre eget tjenestetilbud, og for å sikre hensiktsmessig samarbeid med fastleger, kommunal fysioterapitjeneste, barnehager, barnevern, helseforetak mv.    
  • Fylkesmannen bør vurdere behovet for oppfølging av denne kartleggingen i kommuner i eget fylket. Det kan vurderes aktiviteter i form av råd og veiledning for å bidra til implementering av relevante faglige retningslinjer og veiledere.
  • Statens helsetilsyn støtter Helsedirektoratet i at det er nødvendig med kvalitetsutvikling av statistikken for helsestasjonsvirksomheten.

Resultatene fra kartleggingen vil kunne bidra til å gi kommunene et grunnlag for læring og kvalitetsutvikling av helsestasjonstjenesten, og er særlig viktig for implementering av den nye helse- og omsorgstjenesteloven.

Statens helsetilsyn har funnet grunnlag for å føre videre tilsyn med at helsestasjonen oppfyller lov og forskrift og følger anbefalt program som innebærer et likeverdig tjenestetilbud, og forbereder i 2012 et landsomfattende tilsyn med helsestasjonsvirksomheten i 2013.

Styre for å styrke. Rapport fra tilsyn med helsestasjonsvirksomheten. (pdf) Rapport fra Helsetilsynet 1/2012

Sammendrag av Rapport fra Helsetilsynet 1/2012 med lenker til engelsk og samisk sammendrag