Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn kartla hvilke ordninger et representativt utvalg av femti av landets kommuner, inklusiv seks bydeler i Oslo, hadde etablert for å styre helsestasjonstilbudet til
barn 0 – 6 år.

Selv om det var store forskjeller i innhold og kvalitet mellom de 50 enhetene som ble kartlagt, tegnet det seg et bilde av svak og mangelfull kommunal styring.

Statens helsetilsyn ser alvorlig på at:

  • Kommuner/bydeler ikke tilbyr barn 0-6 år helsetjeneste i tråd med faglige normer fastsatt av myndighetene (Helsedirektoratet). 
  • Kommunene/bydelene ikke har god nok kontroll med at barn 0-6 år får den helsehjelpen de har rett på fra helsestasjonen. 
  • Kommunene/bydelene som selv erkjenner svikt i tjenesten ikke har planlagt å iverksette forbedringstiltak. 
  • Kommuneledelsen generelt ikke har hatt grunnlag for å vurdere kvaliteten på helsestasjonstjenesten og hvordan de har definert egeninnsatsen.
  • Tilgjengelige data i KOSTRA ikke viste seg å være pålitelige i denne kartleggingen.

På bakgrunn av kartleggingsresultatene anbefaler Statens helsetilsyn at:

  • Kommunene må sørge for systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen/styringen med helsestasjonsvirksomheten for å sikre at den fungerer som forutsatt.
  • Kommunenes helsestasjonsvirksomhet har behov for en konkretisering av ansvarsforholdene innenfor de ulike deler av forebyggende helsetjenester for å sikre eget tjenestetilbud, og for å sikre hensiktsmessig samarbeid med fastleger, kommunal fysioterapitjeneste, barnehager, barnevern, helseforetak mv.    
  • Fylkesmannen bør vurdere behovet for oppfølging av denne kartleggingen i kommuner i eget fylket. Det kan vurderes aktiviteter i form av råd og veiledning for å bidra til implementering av relevante faglige retningslinjer og veiledere.
  • Statens helsetilsyn støtter Helsedirektoratet i at det er nødvendig med kvalitetsutvikling av statistikken for helsestasjonsvirksomheten.

Resultatene fra kartleggingen vil kunne bidra til å gi kommunene et grunnlag for læring og kvalitetsutvikling av helsestasjonstjenesten, og er særlig viktig for implementering av den nye helse- og omsorgstjenesteloven.

Statens helsetilsyn har funnet grunnlag for å føre videre tilsyn med at helsestasjonen oppfyller lov og forskrift og følger anbefalt program som innebærer et likeverdig tjenestetilbud, og forbereder i 2012 et landsomfattende tilsyn med helsestasjonsvirksomheten i 2013.

Styre for å styrke. Rapport fra tilsyn med helsestasjonsvirksomheten. (pdf) Rapport fra Helsetilsynet 1/2012

Sammendrag av Rapport fra Helsetilsynet 1/2012 med lenker til engelsk og samisk sammendrag