Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Styre for å styrke. Rapport fra tilsyn med helsestasjonsvirksomheten.

PDF

Helsestasjonsverksemda – god kommunal styring av tenesta?

Denne rapporten viser resultater av Statens helsetilsyns kartleggingstilsyn med helsestasjonsvirksomheten i 2011. Rapporten gir en oversikt over hvordan kommunene/bydelene styrer helsestasjonstjenesten.

I dette tilsynet har vi kartlagt hvordan et representativt utvalg av femti kommuner, inkludert seks bydeler i Oslo, prioriterer, planlegger, gjennomfører og korrigerer helsestasjonstilbudet til barn 0-6 år. Grunnlaget for funnene og våre vurderinger er kommunenes skriftlige besvarelser på et spørreskjema, innsendt dokumentasjon og supplerende opplysninger fra de samme kommunene, sammenholdt mot offentlig statistikk (KOSTRA) og data fra SYSVAK om virksomheten.

Resultatene av kartleggingen viser at det på landsbasis var variasjoner i innhold og kvalitet av helsestasjonsvirksomheten. Generelt forekom svak og mangelfull kommunal risikostyring i nesten alle kommuner i utvalget.

Statens helsetilsyn mener at resultatene fra denne kartleggingen vil kunne bidra som grunnlag for kommunenes læring og kvalitetsutvikling av helsestasjonstjenesten. Dette vil være særlig relevant for implementeringen av helse- og omsorgsloven og folkehelseloven.

Anbefalinger:

  • Statlige myndigheter må konkretisere hvem som har ansvar for hva innenfor ulike deler av forebyggende helsetjenester. Helsestasjonsvirksomheten har behov for en avklaring for å kunne sikre eget tjenestetilbud.
  • Kommunene må sørge for systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen/styringen med helsestasjonsvirksomheten for å sikre at den fungerer som forutsatt
  • Fylkesmannen som tilsynsmyndighet for helsestasjonsvirksomhet bør vurdere behov for oppfølging av denne kartleggingen i kommuner i eget fylke.

Statens helsetilsyn støtter Helsedirektoratet i at det er nødvendig at det etableres ny eller utvidet statistikk for helsestasjonsvirksomheten, da tilgjengelige data i KOSTRA har vist seg ikke å være tilstrekkelig pålitelig i denne kartleggingen.