Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Gjennom rapporten ”Pleie- og omsorgstjenester på strekk – sammenstilling og analyse av funn og erfaringer fra ulike tilsynsaktiviteter i 2003 og 2004” ønsker Helsetilsynet å bidra til å beskrive situasjonen i deler av den kommunale sosial- og helsetjenesten og i et tilsynsperspektiv peke på potensielt sårbare områder med risiko for svikt.

Det pekes i rapporten på tre områder der Helsetilsynet på bakgrunn av funn og erfaringer fra tilsyn mener sårbarheten og risikoen for svikt er betydelig i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene.

For det første kan omfanget, det vil si antall tjenestemottakere, og mangfoldet av behov i seg selv være et sårbart område i pleie- og omsorgstjenesten. På bakgrunn av tilsyn synes også samhandling og koordinering mellom ulike instanser og aktører i sosial- og helsetjenesten å være et sårbart område. I mange tilfeller er koordinering en nødvendig forutsetning for forsvarlig tjenesteyting til brukergrupper med sammensatte behov. Det tredje område der sårbarheten fortsatt synes å være betydelig, er styring og ledelse av virksomheten.

Rapporten inngår i Helsetilsynets aktiviteter knyttet til områdeovervåking, som er tilsyn med overordnet perspektiv. Hensikten med områdeovervåking er å sammenstille og analysere informasjon fra ulike kunnskapskilder, for å kunne si noe om spørsmål knyttet til forholdet mellom befolkningens helsemessige og sosiale behov og det tjenestetilbudet de får.

17.10.2005