Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

SINTEF har på oppdrag frå Statens helsetilsyn gått gjennom og analysert vedtak om bruk av tvang heimla i sosialtenesteloven kapittel 4A, overfor personar med psykisk utviklingshemming.

Rapporten gjev innsikt i dei tvangstiltaka som er i bruk overfor personer med psykisk utviklingshemning. Den viser samstundes at fagområdet er komplisert og at det er betydelige problem knytta til å handtere regelverket om tvangstiltak overfor denne gruppa.

Nesten alle vedtak om tvang og makt som vert fatta av kommunen og som vert overprøvd av fylkesmennene, vert godkjende. Kommunar som søker om dispensasjon frå utdanningskravet får i all hovedsak søknaden innvilga.

Undersøkinga viser at flere tiltak som kommunane ønskjer å iverksetje eller vidareføre, kan klassifiserast innan ulike lovheimler. Kommunane opplever arbeidet med klassifisering og kategorisering av vedtak som utfordrande.

Fylkesmennene legg vekt på at det er viktig med kompetanse hos tenesteytarane, men også det å vere personleg eigna og ha røynsle frå arbeid med personar med psykisk utviklingshemming. Resultata tyder på at kommunane står overfor utfordringar når det gjeld å rekruttere personell med ønska fagutdanning.

Undersøkinga viser også at det er merksemd i kommunene om å finne fram til mindre inngripande tiltak og andre løysingar enn bruk av tvang og makt, eit punkt som det vert lagd vekt på i overprøvingsvedtaka frå Fylkesmannen.

Tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning. Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A – om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning

Rapport om tvangstiltak overfor personer med psykisk utviklingshemning. Brev av 15. juni fra Statens helsetilsyn til Helse- og omsorgsdepartementet.