Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Utredningen utfyller og utvider perspektivene i Stortingsmelding 17 (2002-2003) Om statlig tilsyn. Helsetilsynet ser at arbeidet har vært omfattende og krevende, der det er mange kryssende hensyn og ulike oppfatninger om hvordan tilsynet med kommunene skal være.

Helsetilsynets generelle oppfatning er at utredningen legger større vekt på hensynet til kommunens samlede oppgaver enn at brukernes rettigheter skal beskyttes effektivt. 

Helsetilsynet og utvalget har et felles utgangspunkt i at tilsyn er kontroll med at plikter og rettigheter i lovgivningen blir overholdt. Når Helsetilsynet likevel er kritisk til deler av utvalgets drøftinger og konklusjoner, er det på grunn av følgende forhold:

1. Flere av utvalgets tilrådninger vil i praksis innebære en svekkelse av brukernes rettigheter.

a. Utvalgets flertall tilrår at tilsynet med kommunesektoren skal reduseres.   Denne tilrådningen er etter Helsetilsynets vurdering ikke underbygget i utredningen, og vil medføre en svekket beskyttelse av rettighetene.

b. Utvalget tilrår å lovfeste at fylkesmannen må ta hensyn til kommunens samlede oppgaver når det skal gis pålegg om å rette opp lovbrudd. Dette kan etter Helsetilsynets oppfatning medføre at lovpålagte plikter og rettigheter settes til side fordi kommunen også har utfordringer på andre sektorer.

c. Utvalgets tilrådninger legger ikke til rette for at tilsynsordningene skal kunne beskytte brukernes rett til helhetlige og koordinerte tjenester fra flere nivåer innen de ulike sektorer. Ved å skille tilsyn med kommunale helse- og sosialtjenester fra tilsyn med spesialisthelsetjenesten blir det mer krevende og komplisert for tilsynet å ha en helhetlig, risiko- og sårbarhetsbasert ivaretakelse av pasienter og sosialklienters rettigheter.

2. Utvalgets tilrådninger vil føre til en uhensiktsmessig, komplisert og utydelig regulering av tilsynet.

a. Tilsynet med kommunale tjenester tilrådes lovmessig skilt fra øvrig tilsyn innen samme sektor.

b. Kommuneloven regulerer kommunenes virksomhet, og er derfor ikke en naturlig plassering av hjemmel for statlig tilsyn.

c. Delt regulering mellom kommunelov og særlovgivning kompliserer og fragmenterer regelverket.

d. Detaljert regulering av tilsynsområder i særlovgivningen vil svekke rettssikkerheten til tjenestemottagere fordi det avskjærer tilsynets mulighet til å ha en risiko og sårbarhetsbasert tilnærming.

e. Felles regulering i kommuneloven vil være i strid med/utydeliggjøre plasseringen av det konstitusjonelle ansvaret for tilsynet

Helsetilsynet går inn for å beholde Helsetilsynet i fylket for å føre tilsyn med helsetjenesten.

Helsetilsynet er enig i at planlegging av tilsynet med kommunesektoren bør samordnes, og at denne oppgaven legges til fylkesmannen. Helsetilsynet deler også utvalgets oppfatning om at samarbeidet mellom de instanser som har det overordnede ansvaret for tilsynet på ulike sektorer bør styrkes.

NOU 2004:17 Statlig tilsyn med kommunesektoren (Aaslandutvalget) - høringsuttalelse. Brev av 14.12.2004 fra Helsetilsynet til Kommunal- og regionaldepartementet

Kontaktperson:  Lars E. Hanssen 21 52 98 01 / 21 52 98 11

16.12.2004