Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av eget materiale innhentet i perioden 2006-2008 konkludert med at det ble meldt inn flere skader ved fødeinstitusjoner som hadde < 1000 fødsler per år. I dette materialet inngår en forsterket fødestue.

Statens helsetilsyn orienterte Helse– og omsorgsdepartementet allerede i desember 2010 om de foreløpige resultatene fra gjennomgangen av materialet. Vi understreket at man måtte være forsiktige med å trekke bastante konklusjoner, men at det ga inntrykk av at de små fødeinstitusjonene er sårbare fordi seleksjonen av fødende kunne være uklar, virksomheten ofte baserer seg på vikarer og helsepersonellet har ofte vakt fra hjemmet. Statens helsetilsyn viste til Veileder om faglige krav til fødeinstitusjoner som ble utarbeidet av Helsedirektoratet i 2010 som anbefalte at de minste fødeavdelingene vurderes omgjort til fødestuer, og at de forsterkete fødestuene burde opphøre.

Den endelige gjennomgangen av materialet bekrefter vårt inntrykk. Den viser at de små fødeinstitusjonene har 3,9 ganger så mange skader sammenlignet med fødeinstitusjoner som hadde ≥ 1000 fødsler per år (Tidsskrift for den norske legeforening 30.11.11)

Et trygt fødetilbud – Kvalitetskrav til fødselsomsorgen
Veileder fra Helsedirektoratet, 2010

Barn som dør under fødsel – gjennomgang av et tre-års materiale fra Helsetilsynet
Brev fra Statens helsetilsyn til Helse- og omsorgsdepartementet,10. desember 2010

Barn som dør eller får alvorlig skade under fødselen av L T Johansen og P Øian
Tidsskr Nor Legeforen - Publisert først på nett 29.11.2011