Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bakgrunnen for dette er at vi i årene 2002-2008 gjennomførte over 500 tilsyn med tjenestetilbudet til eldre. I flesteparten av disse tilsynene ble det påpekt en eller flere mangler. Detaljer om disse tilsynene finnes her på nettsidene våre.

De enkelte rapportene kan finnes sortert på temaer på denne samlesiden: Landsomfattende tilsyn i 2010 med kommunale tjenester til eldre.

Søkesiden for tilsynsrapporter kan også benyttes. Kombiner Landsomfattende: 2010  kommuner eldre med fylker.

Den forsterkede tilsynsinnsatsen er planlagt å strekke seg over årene 2009-2012. Vi har valgt å legge trykk på dette tjenesteområdet gjennom flere år for å sikre varig oppmerksomhet.

I år (2010) og neste år (2011) er det tilsyn med tjenestetilbudet i kommunene som er i fokus.

Gjennom tilsyn er det mulig å få framstilt lovkravene på en tydelig måte slik at kommunene vet hvilke krav som stilles. Fylkesmennene og Helsetilsynet i fylket, som gjennomfører tilsynene i praksis, vil også følge opp avdekte lovbrudd slik at disse rettes opp og tjenestene blir i samsvar med kravene i lovgivningen.

I 2011 vil vi i tillegg til å føre tilsyn med kommunene også rette oppmerksomheten mot sykehusene (helseforetakene). I 2012 vil vi se nærmere på samhandlingen mellom de ulike tjenestenivåene.

Det er særlig bestemmelsene i kommunehelsetjenesteloven, forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesteloven som er utgangspunktet for vårt tilsyn med tjenestetilbudet til eldre nå. Det betyr at vi legger vekt på å undersøke om de som har behov for hjelp får dette i tilstrekkelig omfang og til rett tid, og om hjelpen er slik at grunnleggende krav til menneskeverd, selvbestemmelse og faglig forsvarlighet ivaretas.