Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Utsatte barn får ikke de tjenester de har behov for når de trenger det, og det er manglende eller mangelfulle styringssystemer i flertallet av de undersøkte kommunene. Det er noen av konklusjonene i rapporten Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 med kommunalt barnevern – undersøkelse og evaluering.

Statens helsetilsyn har oppsummert funn fra det landsomfattende tilsynet med kommunalt barnevern i 2011. Fylkesmennene, som utførte tilsynene, påpekte lovbrudd, eller forbedringsområder i 40 av 44 kommuner.

- Svikt i barnverntjenestens arbeid med undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak kan føre til at utsatte barn ikke får nødvendig hjelp til rett tid, at iverksatte hjelpetiltak ikke fungerer som planlagt eller at omsorgssvikt ikke avdekkes, sier direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn.

Tema for tilsynet var om kommunene sikrer barneverntjenestens arbeid med undersøkelser, evaluering av hjelpetiltak og barns medvirkning.

Hva fant vi?

I 37 kommuner fant vi lovbrudd eller forbedringsområder ved gjennomføring av undersøkelsen. I 40 kommuner var det lovbrudd eller forbedringsområder knyttet til evaluering av hjelpetiltak.

Mangler ved gjennomføring av undersøkelser:

 • Mangelfull planlegging, gjennomføring og oppfølging
 • Mangelfull innhenting av relevant og nødvendig informasjon
 • Mangelfulle barnevernfaglige vurderinger

Svikt i undersøkelsen kan medføre at utsatte barn ikke får nødvendig hjelp til rett tid og at omsorgssvikt ikke avdekkes. Det var eksempler på kommuner hvor undersøkelsen ble henlagt uten tiltak selv om det var mottatt melding om alvorlig bekymring for barnets situasjon i hjemmet.

Mangler ved evaluering av hjelpetiltak:

 • Manglende eller mangelfulle mål for tiltakene
 • Ikke fastsatt evalueringstidspunkt
 • Manglende eller mangelfulle barnevernfaglige vurderinger ved evaluering av tiltak
 • Manglende dokumentasjon av informasjon innhentet fra andre

Det er viktig å unngå at barn i lang tid mottar hjelpetiltak som ikke fungerer etter sitt formål. Barneverntjenesten skal derfor følge nøye med på hvordan det går med barnet og foreldrene og vurdere om hjelpen er tjenlig, eventuelt om det er nødvendig med nye tiltak eller om det er grunnlag for omsorgsovertagelse.

Mangler ved barns medvirkning:

 • Kommunen manglet rutiner for samtaler med barn
 • De hadde rutiner, men fulgte dem ikke
 • De gjennomførte samtaler, men dokumenterte dem ikke
 • Samtaler med barn ble ikke etterspurt av ledelsen
 • Barneverntjenestens ansatte manglet kompetanse i barns rett til medvirkning

Barns rett til å bli hørt er et grunnleggende prinsipp og gjelder alle forhold som berører barnet. Mangler ved barns medvirkning var et gjennomgående trekk i mange av tilsynsrapportene. Og det var tilfeldig om barn ble snakket med eller ikke. Barn har ingen plikt til å uttale seg, men alle barn skal gis anledning til å si hva de mener og ønsker før det tas avgjørelser om dem.

Videre oppfølging

 • Fylkesmennene følger opp kommuner med lovbrudd til forholdene er brakt i orden
 • Tilsyn med kommunalt barnevern videreføres i 2012
 • Kommuner som ikke har hatt tilsyn oppfordres til å bruke rapporter fra tilsynet til forbedring av egen praksis

Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 med kommunalt barnevern – undersøkelse og evaluering. (pdf) Rapport fra Helsetilsynet 2/2012

Sammendrag av Rapport fra Helsetilsynet 2/2012 med lenke til tilsynsrapporter, veileder for tilsynet, engelsk og samisk sammendrag