Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Eldre tjenestemottakere må sikres tilstrekkelig med tjenester av forsvarlig kvalitet, når de har behov for det. Fra tilsyn og annen kunnskap vet vi at tjenester til eldre er et område med fare for svikt i hele tjenestekjeden.

Siden 2010 har Statens helsetilsyn gjennomført en flerårig og landsomfattende satsing på tilsyn med tjenester til eldre. Første året var tilsynet konsentrert om de kommunale sosial- og helsetjenester til eldre. Funn fra de om lag 340 tilsynene i 2010 er presentert i Rapport fra Helsetilsynet 5/2011 ”Krevende oppgaver med svak styring" .

I 2011 ble tilsyn med de kommunale tjenestene til eldre videreført, samtidig som satsingen ble utvidet til også å omfatte tilsyn med spesialisthelsetjenestens tilbud til eldre. Områdene det ble ført tilsyn med i kommunene i 2011 var de samme som året før:

  • identifisering, utredning og oppfølging av hjemmeboende eldre med demenssykdom
  • legemiddelhåndtering og legemiddelbehandling
  • forebygging og behandling av underernæring
  • rehabilitering i sykehjem
  • behandling av søknader om avlastning for pårørende

Funn fra 2011 viser at mange kommuner fortsatt har en vei å gå for å etterleve lovkravene. Antall tilsyn i 2011 var om lag 220, og andelen tilsyn med lovbrudd utgjorde i likhet med 2010 ca to tredjedeler.

Brev til Helse- og omsorgsdepartementet med oppsummering av tilsyn med kommunale sosial- og helsetjenester til eldre i 2011

Rapporter fra de enkelte tilsynene – lenke til samlesiden for 2011

Antall tilsyn med kommunale sosial- og helsetjenester til eldre i 2011. Tabell sortert etter tema og hvilke tjenesteområder/virksomheter som var berørt. I noen kommuner/bydeler har det vært flere tilsyn. (pdf)